Харьков, ул. Клочковская 190-а
тел: (057) 758-17-02
моб: (095) 238-28-02
 
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ПрАТ «МІСТО»
(2018 рік)


        Зміст:
  Розділ 1. Загальні положення.
  Розділ 2. Принципи корпоративного управління.
  Розділ 3. Мета діяльності Товариства.
  Розділ 4. Структура корпоративного управління.
  Розділ 5. Захист прав та законних інтересів акціонерів Товариства.
  Розділ 6. Органи управління.
  Розділ 7. Корпоративна етика посадових осіб Товариства.
  Розділ 8. Розкриття інформації та прозорість.
  Розділ 9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
  Розділ 10. Взаємовідносини Товариства із заінтересованими особами.
  Розділ 11. Прикінцеві положення.

 

РОЗДІЛ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ    

РОЗДІЛ 2

ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ      

РОЗДІЛ 3

МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА      

РОЗДІЛ 4

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ   Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.  

РОЗДІЛ 5

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА   а) брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності товариства, у тому числі прийняття рішення про внесення змін до Статуту, обрання членів Наглядової ради та обрання Ревізора Товариства, додатковий випуск акцій, викуп товариством розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, реорганізацію Товариства та інші дії, які призводять до суттєвих корпоративних змін; б) вчасно отримувати повідомлення про скликання Загальних зборів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце проведення зборів, а також повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням способу, за допомогою якого акціонери можуть ознайомитися з документами щодо порядку денного. Час, місце проведення та процедура реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства повинні створювати сприятливі умови для участі акціонера у зборах; в) своєчасно та у зручний для акціонера спосіб знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, та отримувати додаткову інформацію стосовно питань порядку денного від посадових осіб та інших уповноважених осіб Товариства; г) вносити пропозиції та вимагати їх включення до порядку денного Загальних зборів за умови внесення такої пропозиції акціонером (ами), який (які) володіють необхідною кількістю голосів; ґ) брати участь у загальних зборах особисто або через вільно обраного представника, причому голоси, подані на Загальних зборах акціонерами та представниками акціонерів, мають однакову силу; д) брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, причому процедура голосування на Загальних зборах повинна забезпечувати прозорість та надійність підрахунку голосів; а) процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження  права власності; б) Товариство повинно вжити всіх заходів для того, щоб запобігти неправомірному втручанню у процедуру реєстрації прав власності з боку посадових осіб органів Товариства та інших акціонерів; в) при виборі реєстратора (депозитарної установи) Товариство повинно керуватися виключно критеріями незалежності, професійності та надійності реєстратора (депозитарної установи). а) кожна випущена Товариством проста акція надає її власнику однаковий обсяг прав; б) на кожну випущену Товариством просту акцію виплачується однаковий розмір дивідендів. Не допускається в рамках однієї категорії акцій встановлення переваг для отримання дивідендів різними групами акціонерів; г) усім акціонерам повинні надаватись рівні права та можливості щодо доступу до інформації.  

РОЗДІЛ 6

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ   «Місто» контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Умови роботи, повноваження та заходи заохочування членів Наглядової ради визначені Статутом та Положенням «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «Місто», яке затверджується Загальними зборами. а) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів; б) ухвалення стратегії товариства, основні плани дій, політику управління ризиками, затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства та здійснення контролю за їх реалізацією; в) визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу; г) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про товариство; ґ) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами. д) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством. а) порядок формування Наглядової ради повинен передбачати можливість для всіх акціонерів, у тому числі дрібних, пропонувати кандидатури до складу ради; б) кандидатури на посади членів Наглядової ради доцільно висувати завчасно, до проведення Загальних зборів, на яких передбачається обрання членів Наглядової ради; акціонерам заздалегідь повинна надаватись повна інформація стосовно кожного з кандидатів для того, щоб вони мали можливість прийняти виважене рішення. а) з метою підвищення ефективності роботи Наглядової ради можуть створюватися комітети для попереднього розгляду, аналізу та підготовки проектів рішень з питань, які відносяться до компетенції Наглядової ради;  

РОЗДІЛ 7

КОРПОРАТИВНА ЕТИКА ПОСАДОВИХ ОСІБ ТОВАРИСТВА   а) особа, в якої є конфлікт інтересів, повинна своєчасно повідомити про це наглядову раду; б) рішення (правочин) повинно бути ухвалено більшістю членів наглядової ради; в) особа, в якої є конфлікт інтересів, не може брати участі ні в обговоренні, ні в голосуванні стосовно прийняття рішення (укладання правочину); г) правочини, стосовно яких у посадових осіб органів товариства існує конфлікт інтересів, повинні укладатись на справедливих умовах та за справедливими цінами.  

РОЗДІЛ 8

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПРОЗОРІСТЬ   а) мету та стратегію товариства; б) результати фінансової та операційної діяльності; в) структуру власності та контролю над товариством, а також структуру групи товариств, до якої входить товариство, та відносин всередині групи; г) угоди, в яких беруть участь акціонери, частка яких у капіталі перевищує 10 %; ґ) осіб, які надають товариству консультаційні та інші послуги, що може призвести до конфлікту інтересів; д) посадових осіб органів управління, розмір їх винагороди, володіння акціями товариства. е) істотні фактори ризику, що впливають на діяльність товариства; є) дотримання товариством Принципів корпоративного управління. 8.4. Товариство повинно забезпечувати рівний доступ до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, зміст, форму та час надання.  

 

 

 

 

РОЗДІЛ 9

КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА   а) Наглядова рада (через аудиторський комітет ради, в разі його створення) повинна забезпечити функціонування належної системи контролю, а також здійснення стратегічного контролю за фінансово- господарською діяльністю товариства; б) Ревізор повинен здійснювати оперативний контроль за фінансово- господарською діяльністю товариства шляхом проведення планових та позапланових перевірок; в) служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор), в разі її створення, повинна здійснювати поточний контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства;  

РОЗДІЛ 10

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ТОВАРИСТВА ІЗ ЗАІНТЕРЕСОВАНИМИ ОСОБАМИ      

РОЗДІЛ 11

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ      

434 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Забронировать столик в клуб Мiсто

Чтобы забронировать столик в клуб Miсто, впишите на какую дату, свое имя и номер телефона. С Вами свяжется наш Администратор.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×

Подписаться на SMS рассылку клуба Miсто

Если вы хотите получать SMS уведомления о вечеринках, акциях и новостях клуба Мiсто, впишите свое Имя и Номер телефона.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×