Харьков, ул. Клочковская 190-а
тел: (057) 758-17-02
моб: (095) 238-28-02
-------------------------------------------------------------- звіт pdf завантажити --------------------------------------------------------------       Титульний аркуш  
24.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 1
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
              Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).  
Генеральний директор       Виноградов Анатолiй Венiаминович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
           
    Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік  
 1. Загальні відомості
 
 1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"
 2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
 3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 32759959
 4. Місцезнаходження: 61141, Україна, Харківська обл., мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А
 5. Міжміський код, телефон та факс: +38(057)7196919, +38(057)7581704
 6. Адреса електронної пошти: law@mistoclub.com
 7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 15.04.2019, протокол № 15/04-19 вiд 15.04.2019 року
 8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA
 
 1. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
 
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://mistoclub.com/uvedomlenie 24.04.2019
  (адреса сторінки) (дата)
  Зміст          Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу  
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)  
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу  
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент  
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації  
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  
46. Примітки:- Емiтент здiйснив закрите розмiщення цiнних паперiв, тому вiн розкриває рiчну iнформацiю вiдповiдно до вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. - Пiдприємство не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. - Пiдприємство в звiтному роцi не приймало участi в створеннi юридичних осiб. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що на пiдприємствi не введено посаду корпоративного секретаря. - Пiдприємство не заключало договорiв з рейтинговими агенствами щодо визначення рiвня кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента. - В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вказанi посадовi особи та володiння акцiями емiтента станом на 31.12.2017р. Деякi посадовi особи не володiють акцiями емiтента. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо випускiв облiгацiй, тому що облiгацiї емiтентом не випускались. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо похiдних цiнних паперiв, тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду, тому що емiтентом не приймалось рiшення про викуп акцiї емiтентом. - Згiдно частини 6 п. 15 глави 4 роздiлу III Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого Рiшенням НКЦПта ФР №2826 вiд 03.12.2013р. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється, тому що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води. - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. -Пiдприємство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв, тому в змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня: - iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття -Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - Пiдприємство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому в змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi: - Основнi вiдомостi про ФОН - Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - Правила ФОН - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної звiтностiї, вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi, тому що емiтент не здiйснювал випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї (iнформацiя щодо корпоративного стану вiдсутнi данi наглядової ради тому що цей орган не обирався. -В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про посадових осiб емiтента, Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо паспортних даних фiзичних осiб (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав), тому що фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя про осiб, що володiють 10% i бiльше акцiй емiтента вiдображена станом на 31.12.2018 року. -В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо прiзвища, iм"я, по батьковi фiзичних осiб, тому що фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття цiєї iнформацiї. Рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" вiдбулисяя 06 квiтня 2018 року за адресою: м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 190-А, ПрАТ "МIСТО", перший поверх, кабiнет Генерального директора. Рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" у 2019 роцi вiдбулися 15 лютого 2019 року за адресою: м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 190-А, ПрАТ "МIСТО", перший поверх, кабiнет Генерального директора.
  ІІІ. Основні відомості про емітента
 1. Повне найменування
            Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"
 1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
            серiя А 01 номер 424
 1. Дата проведення державної реєстрації
            21.11.2003
 1. Територія (область)
            Харківська обл.
 1. Статутний капітал (грн)
            14492437,5
 1. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
            0
 1. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
            0
 1. Середня кількість працівників (осіб)
            7
 1. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
            68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна             77.33 - Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери             82,99 - Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н.в.i.у.
 1. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті             АТ "Райфайзен Банк Аваль" 2) МФО банку             380805 3) Поточний рахунок             26008707230420 4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті             АТ "Райфайзен Банк Аваль" 5) МФО банку             380805 6) Поточний рахунок             26008707230420    
 1. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад
Загальнi збори акцiонерiв фiзичнi особи-акцiонери, власники простих акцiй Фiзичнi особи - акцiонери
Наглядова рада Голова та члени Наглядової ради Голова Наглядової ради - Нечипоренко Сергiй Олександрович;член Наглядової ради - Артикуленко Наталя Вiкторiвна;член Наглядової ради - Шумiлкiн Володимир Андрiйович;член Наглядової ради - Кожухов Олексiй Анатолiйович; член Наглядової ради - Клюковський Валерiй Рудольфович.   До складу Наглядової ради входять всi акцiонери емiтента
Генеральний директор Одноосiбний виконавчий орган Виноградов Анатолiй Венiаминович
Правлiння (розформовано 06.04.2018р.) Голова та члени Правлiння Голова Правлiння (колишнiй) - Гризунов Анатолiй Захарович член Правлiння (колишнiй) - Шумiлкiн Володимир Андрiйович  член Правлiння (колишнiй) - Артикуленко Наталя Вiкторiвна   член Правлiння (колишнiй) - Виноградов Анатолiй Венiаминович
 
 1. Інформація про посадових осіб емітента
 2. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада             Голова Правлiння (колишнiй)(не є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Гризунов Анатолiй Захарович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1959 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             16 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", 32759959, ПрАТ "Мiсто" - член Правлiння 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             25.04.2017, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду Голови Правлiння ПрАТ "МIСТО" 25.04.2017 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2017 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Особа обiймала посади за останнi п'ять рокiв: директор ТОВ "Мiсто-Готель" (обiймає), директор ПП "Аквила" (повноваження припинено), член Правлiння ПрАТ "Мiсто". Повноваження Голови Правлiння припинено 06.04.2018 року (Протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року)   1) Посада             член Правлiння (колишнiй)(є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Артикуленко Наталя Вiкторiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1963 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             33 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             -, -, Немає 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             25.04.2017, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обрана на посаду Члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" 25.04.2017 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2017 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 33 рокiв. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець. Артикуленко Наталя Вiкторiвна обрана на посаду члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" замiсть Лисенко Iрини Володимирiвни (повноваження члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" Лисенко Iрини Володимирiвни припинено 25.04.2017 року, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО"). Повноваження припинено - 06.04.2018 року (Протокол Загальних зборiв № 1/25 вiд 06.04.2018 року).   1) Посада             член Правлiння (колишнiй) (є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Шумiлкiн Володимир Анлрiйович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1959 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             43 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             -, -, Немає 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             25.04.2017, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду Члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" 25.04.2017 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2017 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 42 роки. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець. Повноваження припинено - 06.04.2018 року (Протокол Загальних зборiв № 1/25 вiд 06.04.2018 року)   1) Посада             член Правлiння/Генеральний директор (колишнiй член Правлiння) (не є акцiонером)) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Виноградов Анатолiй Венiаминович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1960 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             43 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Громадська органiзацiя "Харкiвський мiський фонд "Пульс"", 34631306, ГО "Харкiвський мiський фонд "Пульс" - президент фонду 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             27.10.2009, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду Генерального директора 27.10.2009 року. Обраний на посаду Члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" 25.04.2017 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 43 роки. Обiймає посаду директора на Приватному пiдприємствi "Альтор-2007", Приватному пiдприємствi "Мегас-М". Займав посаду старшого iнспектора господарсько-експлуатацiйного вiддiлу, iнспектор вантажно-пасажирського вiддiлу, головний спецiалiст ХГМФ "Прогрес", президент харкiвського мiського фонду "Вибiр", старший спецiалiст фонду, президента фонду Громадської органiзацiї "Харкiвський мiський фонд "Пульс", Приватного пiдприємства "Винтор".   1) Посада             Ревiзор (колишнiй) (є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Кожухов Олексiй Анатолiйович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1964 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             15 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", 32759959, ПрАТ "МIСТО" - член Правлiння; ПрАТ "МIСТО" - голова Правлiння 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             25.04.2017, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний Ревiзором ПрАТ "МIСТО" на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2017 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадi Голови Правлiння ПрАТ "МIСТО" (до 25.04.2017 року). Повноваження припинено - 06.04.2018 року (Протокол Загальних зборiв № 1/25 вiд 06.04.2018 року).     1) Посада             член Наглядової ради/Голова Наглядової ради (є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Нечипоренко Сергiй Олександрович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1982 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             16 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             -, -, Немає 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             06.04.2018, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" 06.04.2018 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 16 роки. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець. Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" (Протокол Наглядової ради № 1 вiд 06.04.2018 року) обраний Головою Наглядової ради ПрАТ "МIСТО". Особа є акцiонером ПрАТ "МIСТО".   1) Посада             член Наглядової ради (є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Артикуленко Наталя Вiкторiвна 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1963 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             33 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", 32759959, ПрАТ "МIСТО" - член Правлiння 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             06.04.2018, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обрана на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" 06.04.2018 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 33 рокiв. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець, член Правлiнян ПрАТ "МIСТО" (повноваження припинено 06.04.2018 року). Особа є акцiонером ПрАТ "МIСТО".   1) Посада             член Наглядової ради (є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Шумiлкiн Володимир Андрiйович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1959 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             43 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", 32759959, ПрАТ "МIСТО" - член Правлiння 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             06.04.2018, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" 06.04.2018 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 43 роки. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець, член Правлiння ПрАТ "МIСТО". Особа є акцiонером ПрАТ "МIСТО".   1) Посада             член Наглядової ради (є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Кожухов Олексiй Анатолiйович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1964 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             15 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", 32759959, ПрАТ "МIСТО" - Ревiзор 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             06.04.2018, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" 06.04.2018 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець, Ревiзор ПрАТ "МIСТО", Голова Правлiння ПрАТ "МIСТО". Особа є акцiонером ПрАТ "МIСТО".   1) Посада             член Наглядової ради (є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Клюковський Валерiй Рудольфович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1967 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             33 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             -, -, Немає 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             06.04.2018, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду Члена Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" 06.04.2018 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 33 рокiв. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець.Особа є акцiонером ПрАТ "МIСТО".   1) Посада             Генеральний директор (не є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Виноградов Анатолiй Венiаминович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1960 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             43 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", 32759959, ПрАТ "МIСТО" - член Правлiння 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             06.04.2018, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Повноваження та обов'язки генерального директора визначенi Статутом Товариства. Обраний (переобраний) Генеральним директором ПрАТ "МIСТО" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МIСТО" № 1/26 вiд 06 квiтня 2018 р. Обiймає посаду директора в Приватному пiдприємствi "Альтор-2007", Приватному пiдприємствi "Мегас-М". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посаду старшого iнспектора господарсько-експлуатацiйного вiддiлу, iнспектор вантажно-пасажирського вiддiлу, головний спецiалiст ХГМФ "Прогрес", Президент харкiвського мiського фонду "Вибiр", старший спецiалiст фонду, президент фонду Громадської органiзацiї "Харкiвський мiський фонд "Пульс", Приватне пiдприємство "Винтор". Загальний стаж роботи - 43 рокiв. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної особи не вiдбувалося. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.   1) Посада             ревiзор (не є акцiонером) 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи             Гризунов Анатолiй Захарович 3) Ідентифікаційний код юридичної особи             н/д 4) Рік народження             1959 5) Освіта             Вища 6) Стаж роботи (років)             16 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав             Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", 32759959, ПрАТ "МIСТО" - голова Правлiння 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)             06.04.2018, обрано Згiдно Статуту 9) Опис             Обраний на посаду члена Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" 06.04.2018 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Особа обiймала посади за останнi п'ять рокiв: директор ТОВ "Мiсто-Готель" (обiймає), директор ПП "Аквила" (повноваження припинено), голова Правлiння ПрАТ "Мiсто" (повноваження припинено).    
 1. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи  Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейо-вані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова Правлiння (колишнiй)(не є акцiонером) Гризунов Анатолiй Захарович н/д 0 0 0 0
член Правлiння (колишнiй)(є акцiонером) Артикуленко Наталя Вiкторiвна н/д 1 289 20,568054 1 289 0
член Правлiння (колишнiй) (є акцiонером) Шумiлкiн Володимир Анлрiйович н/д 1 567 25,002989 1 567 0
член Правлiння/Генеральний директор (колишнiй член Правлiння) (не є акцiонером)) Виноградов Анатолiй Венiаминович н/д 0 0 0 0
Ревiзор (колишнiй) (є акцiонером) Кожухов Олексiй Анатолiйович н/д 1 048 16,722514 1 048 0
член Наглядової ради/Голова Наглядової ради (є акцiонером) Нечипоренко Сергiй Олександрович н/д 2 029 32,375937 2 029 0
член Наглядової ради (є акцiонером) Артикуленко Наталя Вiкторiвна н/д 1 289 20,568054 1 289 0
член Наглядової ради (є акцiонером) Шумiлкiн Володимир Андрiйович н/д 1 567 25,002989 1 567 0
член Наглядової ради (є акцiонером) Кожухов Олексiй Анатолiйович н/д 1 048 16,722514 1 048 0
член Наглядової ради (є акцiонером) Клюковський Валерiй Рудольфович н/д 334 5,329503 334 0
Генеральний директор (не є акцiонером) Виноградов Анатолiй Венiаминович н/д 0 0 0 0
ревiзор (не є акцiонером) Гризунов Анатолiй Захарович н/д 0 0 0 0
Усього 6 267 100 6 267 0
    VII. Звіт керівництва (звіт про управління)  
 1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Основними видами дiяльностi ПрАТ " Мiсто" є надання послуг оренди нежитлових примiщень на територiї розважального комплексу та iнших примiщень. Зазначений ринок не має  сезонних змiн та зазнає незначних коливань, отже достатньо стабiльним та не потребує розширення ринкiв збуту чи впровадження полiтики зменшення ризикiв.   В подальшому запланований розвиток пiдприємства, шляхом реалiзацiї проекту розвитку iнфраструктури комплексу. В майбутньому можуть вплинуть дiяльнiсть емiтента такi фактори, як зростання цiн на сировину, матерiали, енергоносiї, нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї державi, погiршення загальноекономiчної ситуацiї в державi, змiна кредитно-фiнансової полiтики в державi, iнфляцiйнi процеси в економiки України, криза.    
 1. Інформація про розвиток емітента
2.1) Вiдомостi про найменування емiтента. Згiдно до вiдомостей iз Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб пiдприємцiв та громадських формувань i Статуту емiтента: Повне найменування емiтента: Приватне акцiонерне товариство "Мiсто" Скорочене найменування емiтента: ПрАТ "Мiсто" Повне найменування емiтента росiйською мовою: Частное акционерное общество "Мiсто" Скорочене найменування емiтента росiйської мовою: ЧАО "Мiсто" Повне найменування емiтента англiйською мовою:Private joint stock company "MISTO" Скорочене найменування емiтента англiйською мовою: PrJSC "MISTO" 2.2) Вiдомостi про державну реєстрацiю емiтента: Дата проведення державної реєстрацiї емiтента: 21.11.2003 року Серiя i номер свiдоцтва про державну реєстрацiю емiтента: Серiя А 01 номер 424 2.3) Вiдомостi про створення та розвиток емiтента: Емiтент був створений на основi добровiльного волевиявлення його засновникiв з метою отримання прибутку та досягнення цiлей своєї дiяльностi. Емiтент був створений на пiдставi протоколу установчих зборiв № 1 вiд 14.11.2003 року як Закрите акцiонерне товариство "Мiсто". Рiшенням загальних зборiв емiтента вiд 26.06.2010 року (протокол загальних зборiв № 10.2 вiд 26.06.2010 року) найменування  Товариства було змiнене на Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", у зв'язку з приведенням дiяльностi емiтента у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства". 23.08.2011 року загальними зборами емiтента було прийнято рiшення про дематерiалiзацiю акцiй емiтента (протокол загальних зборiв № 11.1 вiд 23.08.2011 року). 12.09.2011 року емiтент отримав свiдоцтво про випуск акцiй в бездокументарнiй формi. Основнi цiлi дiяльностi емiтента: 1)        Одержання прибутку вiд господарської дiяльностi в iнтересах акцiонерiв; 2)        Визначати перспективнi напрямки розвитку емiтента та здiйснювати господарську дiяльнiсть в межах перспективних напрямкiв дiяльностi;     Основнi види дiяльностi емiтента: 1)        Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна; 2)        Надання в оренду офiсних машин i устатковання , у тому числi компьютери; 3)        Надання iнших iнформацiйних послуг , н.в.i.у. 4)        Надання iнших допомiжних комерцiйний послуг, н.в.i.у. 5)        Оптова торгiвля фарфором, скляним посудом i засобами для чищення. 6)        Оптова торгiвля iншими товарами господарськими призначення. 7)        Iншi види роздрiбної торгiвлi поза магазинами. 8)        Рекламнi агентства   Ринки збуту та особливостi розвитку галузi, у якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент: Ключовим завданням товариства є задоволення рiзнопланових потреб клiєнтiв у сферi вiдпочинку та розваг, шляхом надання в оренду пiдприємства, що спецiалiзуються на цiй дiяльностi окремих примiщень.  Зазначений ринок не має  сезонних змiн та зазнає незначних коливань, отже достатньо стабiльним та не потребує розширення ринкiв збуту чи впровадження полiтики зменшення ризикiв. Основнi проблеми, що впливають на дiяльнiсть емiтента: полiтичнi фактори - нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, технологiчнi - необхiднiсть модернiзацiї обладнання. На проблеми розвитку пiдприємства фiнансово-економiчнi фактори не впливають в значнiй мiрi. Але для полiпшення фiнансово-економiчного стану необхiдно: а) знижувати витрати б) економити енергоносiї на виробництво продукцiї/надання послуг.   Iнформацiя про розвиток емiтента з позицiї випускiв акцiй емiтента (щодо кожного випуску) iз зазначенням реквiзитiв свiдоцтв про реєстрацiю випускiв акцiй, органiв, що видали вiдповiднi свiдоцтва, номiнальної вартостi, кiлькостi кожного типу розмiщених товариством акцiй, у тому числi кiлькостi кожного класу привiлейованих акцiй (у разi розмiщення привiлейованих акцiй), загальної суми випуску, форми випуску акцiй, форми iснування: Ранiше випущенi акцiї товариства були випущенi на розмiр статутного фонду та розмiщенi серед його засновникiв(акцiонерiв), випуски зареєстрованi Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР: Перший випуск: Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 28/20/1/04 вiд 30.03.2004р., видане Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР. Акцiї простi iменнi у кiлькостi 100шт., номiнальною вартiстю 2312,50грн. на загальну суму 231250,00 грн. Форма  випуску документарна. Другий випуск: Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №  96/20/1/04  вiд  28.10.2004р., видане Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР. Акцiї простi iменнi у кiлькостi 888 шт., номiнальною  вартiстю 2312,50грн. на загальну суму 2053500,00грн.Форма випуску документарна. Свiдоцтво № 28/20/1/04 вiд 30.03.2004р. втратило чиннiсть. Третiй випуск: Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 57/20/1/05 вiд 01.08.2005р. видане Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР. Акцiї простi iменнi у кiлькостi 1726шт., номiнальною вартiстю 2312,50грн. на загальну суму 3991375,00 грн. Форма випуску документарна. Свiдоцтво № 96/20/1/04 вiд 28.10.2004р. втратило чиннiсть. Четвертий випуск: Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 92/20/1/05 вiд 29.12.2005р. видане Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР. Акцiї простi iменнi у кiлькостi 3024 шт., номiнальною вартiстю 2312,50грн. на загальну суму 6993000 грн. Форма  випуску документарна. П'ятий випуск: Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 42/20/1/08 вiд 12.09.2008р. видане 10.01.2009 р. Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР. Акцiї простi iменнi у кiлькостi 6267 шт., номiнальною вартiстю 2312,50грн. на загальну суму 14 492 437,50 грн. Форма  iснування документарна. Всi 100% ранiш випущених акцiй товариства станом на 26.06.2010р. повнiстю сплаченi i розмiщенi серед акцiонерiв. 26.06.2010 року загальними зборами акцiонерiв ЗАТ "МIСТО" (надалi за текстом - Товариство), згiдно протоколу №10.2, було ухвалене рiшення збiльшити статутний капiтал Товариства шляхом закритого (приватного) розмiщення додаткового випуску акцiй iснуючої номiнальної вартостi з метою поповнення обiгових коштiв, необхiдних для розвитку перспективних напрямкiв дiяльностi Товариства, та про приведення статуту товариства у вiдповiднiсть з Законом України "Про акцiонернi товариства", а також про змiну найменування Товариства. 28.09.2010 р. Харкiвським територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку було зареєстровано випуск та видано тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №189/20/1/10-Т. Розмiщення акцiй повинно було здiйснюватися у термiн з 28 вересня 2010р. по 18 жовтня 2010р. Дата початку розмiщення акцiй - 28 вересня 2010р. Дата закiнчення розмiщення 18 жовтня 2010р. Розмiщення акцiй проводилося у два етапи: строк 1-го етапу - з 28 вересня 2010р. по 13 жовтня 2010р. включно; строк 2-го етапу з 14 жовтня 2010 р. по  18 жовтня 2010 р. включно. Розмiщення акцiй на першому етапi розпочалось 28.09.2010 р., але станом на дату закiнчення першого та другого етапу жодних заяв вiд акцiонерiв про купiвлю акцiй не надiйшло. Рiшенням Правлiння Товариства було затверджено результати закритого (приватного) розмiщення простих iменних акцiй ПрАТ "МIСТО" та звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй ПрАТ "МIСТО". А також наданi документи до Харкiвського територiального управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на реєстрацiю звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй ПрАТ "МIСТО" та анулювання  тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй №189/20/1/10-Т дата реєстрацiї 28.09.2010р 30.11.2010 р. у вiдповiдностi з розпорядженням начальника Харкiвського теруправлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №103-ХА-СТ-А було скасовано реєстрацiю випуску акцiй Товариства та анульоване тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Товариства №189/20/1/10-Т. 08.09.2011 р. у зв'язку змiною найменування Товариства Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР було проведено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 42/20/1/08 вiд 12.09.2008р.(дата видачi 10.01.2009 р.) та отримано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 42/20/1/08 вiд 12.09.2008р., дата видачi 08.09.2011 р., у документарнiй формi iснування. 12.09.2011 р. у зв'язку з виконанням рiшення загальних зборiв акцiонерiв щодо дематерiалiзацiї акцiй Товариства Харкiвським територiальним управлiнням ДКЦПФР було проведено замiну свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй № 42/20/1/08 вiд 12.09.2008р.(дата видачi 08.09.2011 р.) та отримано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 101/20/1/11 вiд 12.09.2011 р. , дата видачi 12.09.2011 р., вiдповiдно до якого Товариством випущено акцiї простi iменнi у кiлькостi 6267 шт., номiнальною вартiстю 2312,50грн. на загальну суму 14 492 437,50 грн. у бездокументарнiй формi iснування.    
 1. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:
3)        Емiтент не укладав деривативiв та не вчинював правочинiв  щодо похiдних цiнних паперiв, якi впливають на оцiнку його активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат емiтента, та взагалi не вчинював правочинiв щодо похiдних чинних паперiв та не укладав деривативiв. В такому випадку, виходячи з аналiзу норм чинного законодавства України, iнформацiя зазначена в п.3 ч.2 ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" розкриттю не пiдлягає.   1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування     2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків    
 1. Звіт про корпоративне управління:
1) посилання на: власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент Кодекс корпоративного управлiння (надалi також - "Кодекс") затверджений Загальними зборами акцiонерiв Товариства (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року). Текст Кодексу розмiщений на офiцiйному веб-сайтi Товариства (http://mistoclub.com/uvedomlenie-2).   кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати     вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги     2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій Емiтент не вiдхиляється вiд положень Кодексу корпоративного управлiння   3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)  
Вид загальних зборів чергові позачергові  
X    
Дата проведення 06.04.2018  
Кворум зборів 100  
Опис Рiчнi (черговi) Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" в звiтному роцi проведено 06.04.2018 року. - Кворум зборiв - 100,0%. Проведення загальних зборiв iнiцiювало Правлiння Товариства.  Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:   1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.   2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Про надання повноважень Головi та Секретарю Загальних зборiв пiдписати протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та усi необхiднi додатки до нього.   3.Про схвалення рiшення Правлiння, прийнятого 01 березня 2018р., а саме: "Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акцiонерiв 06 квiтня 2018р.".   4.Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акцiонерiв.   5.Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв Товариства.   6.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Голови Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2017 рiк.   7.Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства за 2017 рiк.   8.Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2017 рiк.   9.Про розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2017 рiк.   10.Про розгляд i затвердження основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2018 рiк.   11.Про прийняття рiшення про змiни в структурi органiв управлiння Товариства.   12.Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї.   13.Про внесення змiн до Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань.   14.Про скасування дiї Положень: "Про загальнi збори акцiонерiв Товариства", "Про Ревiзiйну комiсiю Товариства", "Про Виконавчий орган Товариства", Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Товариства.   15.Про затвердження Положень: "Про Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МIСТО", "Про Наглядову раду Приватного акцiонерного товариства "МIСТО", "Про Ревiзора Приватного акцiонерного товариства "МIСТО", Принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "МIСТО".   16.Про припинення повноважень Голови та членiв Правлiння Товариства.   17.Про обрання членiв Наглядової ради Товариства.   18.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради Товариства.   19.Про обрання Генерального директора Товариства.   20.Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Генеральним директором Товариства.   21.Про припинення повноважень Ревiзора Товариства.   22.Про обрання Ревiзора Товариства.   23.Надання попередньої згоди на вчинення Товариством у ходi його поточної господарської дiяльностi значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року.   Загальний опис прийнятих на рiчних та позачергових Загальних зборах рiшень:   1)На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства були прийнятi позитивнi рiшення стосовно звiтування органiв Товариства перед Загальними зборами за 2017 рiк; рiшення, обов'язковiсть прийняття яких на рiчних загальних зборах передбачено чинним законодавством України; рiшення про змiну структури управлiння Товариством, а саме розформування колегiального виконавчого органу Товариства - Правлiння Товариства та одноосiбного виконавчого органу Генерального директора Товариства, створення Наглядової ради Товариства та обрання її складу, припинення повноважень Ревiзора Товариства та обрання нового Ревiзора Товариства; внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку зi змiнами до структури управлiння Товариством; затвердження положень про органи Товариства та кодексу корпоративного управлiння Товариства.      
         
 
Вид загальних зборів чергові позачергові  
  X  
Дата проведення 14.09.2018  
Кворум зборів 100  
Опис Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" в звiтному роцi проведено 14.09.2018 року. - Кворум зборiв - 100,0%. Проведення загальних зборiв iнiцiювало Наглядова рада Товариства (Голова Наглядової ради).  Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:   1.Про обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв.   2.Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Про надання повноважень Головi та Секретарю Загальних зборiв пiдписати протокол позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та усi необхiднi додатки до нього.   3.Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.   4.Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.   5.Про приватне розмiщення простих iменних акцiй Товариства (iз зазначенням перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення) та затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй.   6.Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дiй, пов'язаних з прийняттям рiшення про збiльшення статутного капiталу та з розмiщенням акцiй Товариства.   7.Про визначення уповноважених осiб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дiй, пов'язаних з розмiщенням акцiй Товариства.   На позачергових Загальних зборах Товариства були прийнятi рiшення, що стосуються збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, шляхом додаткової емiсiї акцiй та рiшення з iнших питання пов'язаних з процедурою збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства. По всiх питаннях голосували "За" всi акцiонери.      
         
    Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити)  
       
  Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій   X
  У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
  Так Ні
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити)  
       
  Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?
  Так Ні
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій X  
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X  
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити)  
       
  Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)?  ні   У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
  Так Ні
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
Інше (зазначити)  
  У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення:   У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:   4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента   Склад наглядової ради (за наявності)?
  Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів 5
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
  Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?
  Так Ні
З питань аудиту   X
З питань призначень   X
З винагород   X
Інше (зазначити)  
       
  Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:   Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:   Персональний склад наглядової ради  
Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Нечипоренко Сергiй Олександрович член Наглядової ради/Голова Наглядової ради   X
Опис:  
Артикуленко Наталя Вiкторiвна член Наглядової ради   X
Опис:  
Шумiлкiн Володимир Андрiйович член Наглядової ради   X
Опис:  
Кожухов Олексiй Анатолiйович член Наглядової ради   X
Опис:  
Клюковський Валерiй Рудольфович член Наглядової ради   X
Опис: Наглядова рада створена рiшенням Загальних зборiв (протокол вiд 06.04.2018 року № 1/26) та є органом, який здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства.
  Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X  
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги   X
Інше (зазначити)    X
  Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (зазначити) Останнiй раз було обрано членiв Наглядової ради у повному складi при створеннi Наглядової ради (протокол Загальних зборiв акцiонерiв Товариства № 1/26 вiд 06.04.2018 року)
       
  Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень За звiтний рiк проводилося 5 засiдань Наглядової ради. На засiданнях Наглядової ради приймалися рiшення щодо поточних питань дiяльностi Товариства щодо проведеня оцiнки акцiй, затвердження ринкової вартостi акцiй, обрання Голови Наглядової ради, скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства стосовно розгляду питань щодо збiльшення статутного капiталу Товариства, розглядалися питання щодо причин залишення заяви про реєстрацiї випуску акцiй без розгляду НКЦПФР та надання оцiнки щодо дiяльностi Наглядової ради.   Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X  
Інше (запишіть)  
       
  Інформація про виконавчий орган  
Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Правлiння Товариства (орган росформовано 06.04.2018 року на пiдставi протоколу Загальних зборiв вiд 06.04.2018 року № 1/26) Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган Товариства Згiдно до Статуту, а саме: 1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;  2) затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;   3) розробка заходiв за основними напрямками дiяльностi Товариства, визначеними Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;   4) розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;   5) вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;   6) вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв;   7) забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;   8) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв;   9) аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв Товариства в цiлому i визначення заходiв щодо пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi;   10) об?рунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв щодо покриття збиткiв;   11) пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;   12) розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;   13) внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;   14) розробка пропозицiй про придбання та вiдчуження цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;   15) пiдготовка питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв;   16) здiйснення пiдготовки рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;   17) вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом.   Генеральний директор також:   1) здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства;   2) на виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;   3) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;   4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх українських та iноземних установах, пiдприємствах i органiзацiях;   5) укладає рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти в межах своїх повноважень, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;   6) має право укладати господарськi угоди (крiм угод, передбачених наступними абзацами) на суму, що не перевищує еквiвалент 100000 (сто тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на дату укладення такої угоди - при цьому Генеральний директор чи iнша уповноважена особа не має права одночасно чи протягом одного мiсяця без погодження з Наглядовою радою Товариства укладати угоди з однiєю i тiєю ж фiзичною особою або юридичною особою у розмiрi, що сукупно перевищує еквiвалент 100000 (сто тисяч) доларiв США.   7) за попереднiм письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає угоди про вiдчуження, заставу, нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також кредитнi договори та договори позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики;   8) за попереднiм письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає договори на придбання основних засобiв (нерухомого майна, виробничого обладнання та устаткування тощо) на суму, що перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) гривень;   9) вирiшує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;   10) складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їхнє виконання;   11) визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства;   12) контролює дiяльнiсть фiлiй i представництв Товариства;   13) затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства;   14) одноособово розподiляє функцiї мiж працiвниками Товариства;   15) органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi та економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;   16) органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;   17) контролює режим працi та вiдпочинку працiвникiв Товариства;   18) укладає вiд iменi Товариства колективний договiр;   19) затверджує штатний розклад Товариства;   20) у встановленому чинним законодавством України порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв;   21) застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення;   22) направляє працiвникiв Товариства у вiдрядження на iншi пiдприємства та органiзацiї;   23) бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;   24) налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;   25) органiзовує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;   26) звiтує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства з питань своєї дiяльностi;   27) забезпечує виконання заходiв з охорони працi;   28) забезпечує виконання заходiв з протипожежної безпеки;   29) органiзовує виконання екологiчних програм;   30) здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення мети дiяльностi Товариства в межах своєї компетенцiї.    
Опис Генеральний директор - одноосiбний виконавчий орган емiтента, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю емiтента. Правлiння (колишнiй виконавчий орган) - колегiальний виконавчий орган, який росформовано 06.04.2018 року (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2018 року № 1/26).
  Примітки     5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента   Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, введено посаду ревізора Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб. Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?  1   Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні ні так ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу так ні ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так так ні ні
  Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)  так   Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так   Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X  
Положення про наглядову раду X  
Положення про виконавчий орган X  
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) Кодекс корпоративного управлiння
       
  Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні ні ні так ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так так ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні
  Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)  ні   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?
  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X
  Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?
  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (зазначити)  
       
  З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?
  Так Ні
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів   X
Інше (зазначити)  
       
  6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента  
№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Нечипоренко Сергiй Олександрович н/д 32,375937
2 Артикуленко Наталя Вiкторiвна н/д 20,568054
3 Шумiлкiн Володимир Андрiйович н/д 25,002989
4 Кожухов Олексiй Анатолiйович н/д 16,722514
  7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента  
Загальна кількість акцій Кількість акцій з обмеженнями Підстава виникнення обмеження Дата виникнення обмеження
  8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення Призначення та звiльнення посадових осiб емiтента, а саме персональний склад Наглядової ради, Генерального директора та Ревiзора призначають Загальнi збори акцiонерiв Товариства. Особливостi призначення та звiльнення посадових осiб емiтента визначенi Статутом емiтента та вiдповiдними внутрiшнiми положеннями емiтента.   9) повноваження посадових осіб емітента Повноваження посадових осiб емiтента визначенi Статутом Товариства, внутрiшнiми положеннями та кодексом корпоративного управлiння (посилання на веб сторiнку с текстом кодексу про корпоративне управлiня мiститься в цьому рiчному звiтi)   10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління За результатами перевiрки дотримання вимог пунктiв 1-4 частини 3 ст. 40.1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV(ст.40.1) встановлено, що Звiт про корпоративне управлiння  за 2018 рiк затверджено Генеральним директором ПРАТ "Мiсто" Виноградовим Анатолiєм Венiаминовичем, та мiстить наступну iнформацiю.        2.1. Власний Кодекс корпоративного управлiння (далi по тексту "Кодекс"), яким керується Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", затверджено рiчними Загальними зборами  акцiонерiв товариства, (протокол  № 1/26 вiд 06.04.2018 року).   Текст кодексу корпоративного управлiння  перебуває у публiчному доступi на  офiцiйному веб-сайтi Товариства (http://mistoclub.com/uvedomlenie-2).       2.2. Вiдповiдно до Кодексу Товариство дотримується у своїй дiяльностi наступних принципiв корпоративного управлiння:   1)        Дотримання законодавства України стосовно дiяльностi приватних акцiонерних товариств з врахуванням специфiки дiяльностi Товариства.   2)        Забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства.   3)        Забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами управлiння Товариством.   4)        Забезпечення прозоростi та своєчасностi  розкриття належної достовiрної iнформацiї.   5)        Запобiгання конфлiктам iнтересiв.   6)        Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами.   7)        Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння ризиками.   8)        Рiвне ставлення до акцiонерiв Товариства;   9)        Дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Товариства, закрiплених нормами та вимогами чинного законодавства;   10)      Пiдтримка ефективної системи внутрiшнього контролю та аудиту Товариства;   11)      Ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;   12)      Пiдзвiтнiсть виконавчого органу Товариства      перед Наглядовою радою та Загальними зборами;   13)      Ефективна взаємодiя iз спiвробiтниками Товариства у вирiшеннi соцiальних питань i забезпечення необхiдних умов працi;   14)      Визнання передбачених законом прав зацiкавлених осiб;   15)      Заохочення активної спiвпрацi мiж Товариством i зацiкавленими особами в забезпеченнi фiнансової стiйкостi Товариства, його розвитку та створеннi робочих мiсць;   16)      Забезпечення iнформацiйної та фiнансової прозоростi Товариства;   17)      Дотримання етичних норм дiлової поведiнки;   18)      Дотримання усiх норм дiючого законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;   19)      Дотримання принципу        нейтральностi щодо фiнансово-промислових груп, державних органiв, полiтичних партiй та об'єднань.       2.3. В 2018 роцi Товариством були проведенi наступнi Загальнi збори  акцiонерiв:   1)        Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства були проведенi 06.04.2018 року (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року) за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А, 1 поверх, кабiнет Генерального директора Товариства.   2)        Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства були проведенi 14.09.2018 року (протокол 1/27 вiд 14.09.2018 року) за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А, 1 поверх, кабiнет Генерального директора Товариства.   Загальний опис прийнятих на рiчних та позачергових Загальних зборах рiшень:   1)        На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства були прийнятi позитивнi рiшення:   "          стосовно звiтування органiв Товариства перед Загальними зборами за 2017 рiк;   "          рiшення, обов'язковiсть прийняття яких на рiчних загальних зборах передбачено чинним законодавством України;   "          рiшення про змiну структури управлiння Товариством, а саме розформування колегiального виконавчого органу Товариства - Правлiння Товариства та одноосiбного виконавчого органу Генерального директора Товариства, створення Наглядової ради Товариства та обрання її складу, припинення повноважень Ревiзора Товариства та обрання нового Ревiзора Товариства;   "          внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку зi змiнами до структури управлiння Товариством;   "          затвердження положень про органи Товариства та кодексу корпоративного управлiння Товариства.   2)        На позачергових Загальних зборах Товариства були прийнятi рiшення, що стосуються збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, шляхом додаткової емiсiї акцiй та рiшення з iнших питання пов'язаних з процедурою збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства.       2.4. Наглядова рада Товариства та персональний  її склад були сформованi за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року).   Члени Наглядової ради виконують свої зобов'язання, передбаченi п.3.1 договорiв, укладених з ПРАТ "Мiсто", на безоплатнiй основi.       Персональний склад Наглядової ради Товариства:   "          Голова Наглядової ради Товариства - Нечипоренко Сергiй Олександрович, обраний головою Наглядової ради на першому засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол № 1 вiд 06.04.2018 року, договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 4/18), є акцiонером Товариства, володiє 2029 шт. простих акцiй Товариства;   "          член Наглядової ради Товариства - Кожухов Олексiй Анатолiйович, є акцiонером Товариства, володiє 1048 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 2/18);   "          член Наглядової ради Товариства - Клюковський Валерiй Рудольфович, є акцiонером Товариства, володiє 334 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 3/18);   "          член Наглядової ради Товариства - Артикуленко Наталя Вiкторiвна, є акцiонером Товариства, володiє 1289 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 1/18);   "          член Наглядової ради Товариства - Шумiлкiн Володимир Андрiйович, є акцiонером Товариства, володiє 1567 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 5/18).   З 06.04.2018 року за рiшенням Загальних зборiв Товариства (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року) виконавчим органом є одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор Товариства, яким цi ж Загальнi збори акцiонерiв Товариства обрали Виноградова Анатолiя Венiаминовича (акцiонером Товариства не являється, попередня посада - член Правлiння Товариства).       Засiдання Наглядової ради Товариства у 2018 роцi вiдбувалися:       "          06.04.2018 року (протокол № 1 вiд 06.04.2018 року) - розглядалися питання обрання голови Наглядової ради Товариства. Загальний опис прийнятих на засiданнi рiшень: обрано головою Наглядової ради Товариства - Нечипоренко Сергiя Олександровича.   "          20.07.2018 року (протокол № 3 вiд 20.07.2018 року) - розглядалися питання про:   - скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 14.09.2018 року;              - - про визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимууться повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах;   - затвердження проекту порядку денного на позачерговi Загальнi збори та проектiв рiшень по порядку денному;   - затвердження текстiв повiдомлень про проведення позачергових Загальних зборiв, якi надсилаються акцiонерам та публiкуються на офiцiйному веб-сайтi Товариства та тексту повiдомлень, якi публiкуються в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;   - визначення порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами пiд час пiдготовки до позачергових Загальних зборiв;   -  призначення реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї тощо.       Загальний опис прийнятих на засiданнi рiшень:       -          призначено позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства на 14.09.2018 року;   -          визначено дату складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимууться повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах;   -          затверджено проект порядку денного на позачерговi Загальнi збори та проекти рiшень по порядку денному;   -          затверджено тексти повiдомлень про проведення позачергових Загальних зборiв, якi надсилаються акцiонерам та публiкуються на офiцiйному веб-сайтi Товариства та тексту повiдомлень, якi публiкуються в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;   -          визначено порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами пiд час пiдготовки до позачергових Загальних зборiв;   -          призначено реєстрацiйну комiсiю та тимчасову лiчильну комiсiю. Метою проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є прийняття рiшень щодо збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi.   -          15.08.2018 року (протокол № 4 вiд 15.08.2018 року) - розглядалися питання про затвердження ринкової вартостi простих iменних акцiй Товариства. Загальний опис прийнятих на засiданнi питань: затверджено ринкову вартiсть простих iменних акцiй Товариства.   -          19.12.2018 року (протокол № 5 вiд 19.08.2018 року) - розглядалося питання про аналiз ситуацiї та прийняття рiшення щодо повернення без розгляду заяви Товариства про реєстрацiю випуску акцiй та документiв, доданих до неї. Загальний опис прийнятих на засiданнi питань: надано оцiнку роботи щодо невдалої спроби збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та визначено подальший план дiй щодо збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом додаткової емiсiї акцiй.       Товариство дотримується власного Кодексу корпоративного управлiння та не допускає вiдхилень вiд його положень.       Щодо iнформацiї, вимоги до якої передбаченi  в пунктах 5-9 частини 3 ст. 40.1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV(ст.40.1) "Про цiннi папери та фондовий ринок", за результатами перевiрки, аудитор висловлює думку, що вона вiдповiдає вимогам ст.40.1 вказаного закону та вимогам, передбачених власним Кодексом корпоративного управлiння.       Звiт про корпоративне управлiння  ПРАТ "Мiсто" мiстить  наступну iнформацiю.       2.5 Опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента   Система внутрiшнього контролю Товариства включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.   Середовище контролю, де вiдбуваються операцiї, - це заходи i записи, якi характеризують загальне ставлення керiвництва i акцiонерiв Товариства до дiючої системи внутрiшнього контролю, значення дiючої системи внутрiшнього контролю для Товариства.   Управлiння ризиками Товариства базується на загальних унiверсальних властивостях системи управлiння ризиком, якi можна представити у виглядi основних принципiв. До їх числа вiдносяться вiднести:   -          системний характер управлiння ризиком - комплексний розгляд сукупностi ризикiв як єдиного цiлого з урахуванням всiх взаємозв'язкiв i можливих наслiдкiв;   -          вiдповiднiсть системи управлiння ризиком загальним цiлям i завданням носiя ризику, що має на увазi вiдсутнiсть протирiч мiж системою управлiння ризиком i iншими цiлями i завданнями функцiонування держави, бiзнесу фiрми небудь життя фiзичної особи;   -          врахування зовнiшнiх i внутрiшнiх обмежень системи управлiння ризиком, що означає узгодження вiдповiдних спецiальних заходiв з iнституцiйними можливостями та умовами функцiонування держави, бiзнесу фiрми або умовами життя фiзичної особи;   -          пiдтримання динамiчного характеру системи управлiння ризиком, що пов'язано з безперервним характером прийняття рiшень, що стосуються управлiння ризиком.   Цi основнi принципи характеризують особливостi системи управлiння ризиком в Товариством i в цiлому проявляються на практицi у всiх випадках, що вiдповiдає  чинному законодавству. Однак ризик-менеджмент має певну специфiку, пов'язану з особливостями об'єкта, цiлей i методiв управлiння, так що конкретна реалiзацiя перерахованих вище принципiв може бути рiзною.   2.6. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента       Акцiонерами, якi є власниками значного пакета акцiй Товариства є:   -          Артикуленко Наталя Вiкторiвна, є власником 1289 шт. простих акцiй Товариства, що становить 20,568054% вiд розмiру статутного капiталу Товариства;   -          Кожухов Олексiй Анатолiйович, є власником 1048 шт. простих акцiй Товариства, що становить 16,722514% вiд розмiру статутного капiталу Товариства;   -          Нечипоренко Сергiй Олександрович, є власником 2029 шт. простих акцiй Товариства, що становить 32,375937% вiд розмiру статутного капiталу Товариства;   -          Шумiлкiн Володимир Андрiйович, є власником 1567 шт. простих акцiй Товариства, що становить 25,003989% вiд розмiру статутного капiталу Товариства.       2.7. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на          Загальних зборах Товариства       Акцiонери або їх представники мають право брати участь та голосувати в Загальних зборах акцiонерiв Товариства в тому випадку, якщо вони є в перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах, отриманого в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему та зареєструвалися для участi в Загальних зборах.   Обмежень права акцiонерiв брати участь та голосувати на Загальних зборах не встановлено Статутом Товариства та iншими внутрiшнiми положеннями та актами Товариства. Акцiонери Товариства мають рiвнi права та обов'язки. Принцип рiвностi є непорушним та його не може бути обмежено.   Обмеження прав представникiв акцiонерiв щодо голосування з питань порядку денного Загальних зборiв можуть встановлюватися в довiреностях, виданих акцiонерами своїм представникам, у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.       2.8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента       Згiдно до норм чинного законодавства України, якi регулюють питання щодо дiяльностi акцiонерних товариства та емiтентiв цiнних паперiв та Статуту Товариства посадовими особами Товариства є члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства та Ревiзор Товариства.       Порядок призначення та звiльнення членiв Наглядової ради Товариства:   Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або Ревiзором Товариства.   Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осiб та обирається Загальними зборами на строк не бiльший нiж три роки. Кiлькiсний склад Наглядової ради обирається шляхом простого голосування (згiдно до нової редакцiї Статуту, що була затверджена рiшенням рiчних Загальних зборiв, протокол вiд 06.04.2018 року № 1/26).   До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.   Особи, обранi членами Наглядової ради можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.   Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення.   Загальнi збори можуть в будь-який момент прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.   Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:   1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;   2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;   3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;   4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;   5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера;   6) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невiдповiдностi вимогам щодо незалежностi, встановлених чинним законодавством України.   З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.       Порядок призначення та звiльнення Генерального директора Товариства:   Генеральний директор обирається Загальними зборами, простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах,  строком на 10 (десять) рокiв. За 30 (тридцять) календарних днiв до закiнчення термiну дiї повноважень Генерального директора, Загальнi збори повиннi прийняти рiшення про обрання нового чи переобрання дiючого Генерального директора на новий строк шляхом пролонгацiї дiї контракту (договору) з Генеральним директором. Генеральний директор може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна мiстити iм'я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй.   Загальнi збори вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та контрактом (договором), що укладається з ним. Одночасно з прийняттям рiшення про припинення повноважень Генерального директора, Загальнi збори приймають рiшення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.   У разi неможливостi тимчасового виконання Генеральним директором своїх повноважень (вiдпустка, хвороба, вiдрядження), його обов'язки здiйснюються призначеною ним особою, як правило штатним заступником Генерального директора, про що видається вiдповiдний наказ. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його вiдсутностi, має всi повноваження Генерального директора, передбаченi чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Виконавчий орган Товариства, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.   Генеральний директор може доручати своїм наказом вирiшення окремих питань, органiзацiйно-розпорядчих функцiй та напрямкiв господарської дiяльностi, що входять до його компетенцiї своїм штатним заступникам або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених цим Статутом та положенням про Генерального директора Товариства.   12.8. Право пiдпису документiв вiд iменi Товариства без довiреностi має Генеральний директор Товариства, а на час його вiдсутностi - призначена ним особа (штатний заступник) на пiдставi вiдповiдного наказу.   Iншi особи мають право пiдпису документiв вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностей, якi видає Генеральний директор Товариства.   Порядок призначення та звiльнення Ревiзора Товариства:   Ревiзор Товариства обирається шляхом голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзор обирається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.   Повноваження Ревiзора Товариства припиняються за рiшенням Загальних зборiв, за яке проголосувало бiльше половини акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.       Порядок призначення та звiльнення членiв Правлiння (колегiального виконавчого органу Товариства, який дiяв до 06.04.2018 року):       Правлiння обирається (обиралося) Загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 10 рокiв. Якщо до моменту спливу 10-ти рокiв Загальними зборами не буде (було) прийняте рiшення про обрання нового складу Правлiння, дiючий склад Правлiння вважається переобраний на такий саме строк.   Повноваження голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.   Пiдстави припинення повноважень Голови та членiв Правлiння встановлюється законом, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Правлiння.       2.9. Повноваження посадових осiб Товариства   До виключної компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства   1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;   2) пiдготовка i затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Загальних зборiв;   3) прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв;   4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;   5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;   6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;   7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;   8) обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства, крiм Генерального директора Товариства, Ревiзора Товариства;   9) обрання реєстрацiйної комiсiї;   10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;   11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;   12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;   13) вирiшення питань про участь або припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв  юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, а також про вихiд Товариства з юридичних осiб та вiдчуження вiдповiдних часток (акцiй, паїв), про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва, та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства;   14) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;   15) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України;   16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;   17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;   18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою, встановлення розмiру оплати послуг депозитарної установи;   19) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;   20) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства;   21) попереднiй розгляд i погодження умов господарських угод (крiм, передбачених наступними абзацами) на суму, що перевищує еквiвалент 100 000 (сто тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на дату погодження такої угоди. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою радою Товариства Генеральний директор чи особа, що дiє за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди.   22) попереднiй розгляд умов i надання дозволу на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладення кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою радою Товариства Генеральний директор чи особа, що дiє за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди.   23) попереднiй розгляд умов i надання дозволу на укладання Генеральним директором Товариства угод з придбання основних засобiв (нерухомого майна, виробничого обладнання та устаткування тощо) на суму, що перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) гривень. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою радою Товариства Генеральний директор чи особа, що дiє за належним чином оформленою довiренiстю не мають права пiдписувати такi господарськi угоди.       До компетенцiї Генерального директора Товариства належить:   1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;   2) затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;   3) розробка заходiв за основними напрямками дiяльностi Товариства, визначеними Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;   4) розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;   5) вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;   6) вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв;   7) забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;   8) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв;   9) аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв Товариства в цiлому i визначення заходiв щодо пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi;   10) об?рунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв щодо покриття збиткiв;   11) пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;   12) розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;   13) внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;   14) розробка пропозицiй про придбання та вiдчуження цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;   15) пiдготовка питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв;   16) здiйснення пiдготовки рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;   17) вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом.   Генеральний директор також:   1) здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства;   2) на виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;   3) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;   4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх українських та iноземних установах, пiдприємствах i органiзацiях;   5) укладає рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти в межах своїх повноважень, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;   6) має право укладати господарськi угоди (крiм угод, передбачених наступними абзацами) на суму, що не перевищує еквiвалент 100000 (сто тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на дату укладення такої угоди - при цьому Генеральний директор чи iнша уповноважена особа не має права одночасно чи протягом одного мiсяця без погодження з Наглядовою радою Товариства укладати угоди з однiєю i тiєю ж фiзичною особою або юридичною особою у розмiрi, що сукупно перевищує еквiвалент 100000 (сто тисяч) доларiв США.   7) за попереднiм письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає угоди про вiдчуження, заставу, нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також кредитнi договори та договори позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики;   8) за попереднiм письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає договори на придбання основних засобiв (нерухомого майна, виробничого обладнання та устаткування тощо) на суму, що перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) гривень;   9) вирiшує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;   10) складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їхнє виконання;   11) визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства;   12) контролює дiяльнiсть фiлiй i представництв Товариства;   13) затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства;   14) одноособово розподiляє функцiї мiж працiвниками Товариства;   15) органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi та економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;   16) органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;   17) контролює режим працi та вiдпочинку працiвникiв Товариства;   18) укладає вiд iменi Товариства колективний договiр;   19) затверджує штатний розклад Товариства;   20) у встановленому чинним законодавством України порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв;   21) застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення;   22) направляє працiвникiв Товариства у вiдрядження на iншi пiдприємства та органiзацiї;   23) бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;   24) налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;   25) органiзовує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;   26) звiтує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства з питань своєї дiяльностi;   27) забезпечує виконання заходiв з охорони працi;   28) забезпечує виконання заходiв з протипожежної безпеки;   29) органiзовує виконання екологiчних програм;   30) здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення мети дiяльностi Товариства в межах своєї компетенцiї.       Компетенцiя Ревiзора Товариства:   Ревiзор має право:   -          вимагати надання всiх матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, необхiдних для проведення перевiрок;   -          отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на Ревiзора функцiй, протягом 5 робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;       -          отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;   -          оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;   -          вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;   -          вносити на розгляд Наглядової ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Товариства;   -          вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;   -          у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок посадових осiб i працiвникiв Товариства, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторськi фiрми або аудиторiв.   Ревiзор зобов'язаний:   -          проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;   -          проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Правлiнням Загальним зборам;   -          своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Генеральному директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;   -          розглядати кошториси витрат та плани Товариства;   -          надавати висновки щодо рiчної фiнансової звiтностi з поданням їх на розгляд Наглядової ради.   -          доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;   -          негайно iнформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;   -          здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;   -          вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадовими особами органiв управлiння Товариства;   -          повiдомляти Загальнi збори або Наглядову раду, якщо перевiрка була iнiцiйована останньою, про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.       Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)         VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
             
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
фiзична особа 2 029 32,375937 2 029 0
фiзична особа 1 567 25,003989 1 567 0
фiзична особа 1 289 20,568054 1 289 0
фiзична особа 1 048 16,722514 1 048 0
фiзична особа 334 5,329503 334 0
Усього 6 267 100 6 267 0
 
 1. Відомості про цінні папери емітента
 2. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12.09.2011 101/201/11 ХТУ ДКЦПФР UA4000135974 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 2 312,5 6 267 14 492 437,5 100
Опис Емiтент не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Емiтент не планує укладати угоди з органiзаторами торгiвлi цiнними паперами про розмiщення цiнних паперiв на бiржах та в позабiржових торговельно- iнформацiйних системах. Акцiї не включенi до лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах. Свiдоцтво № 101/20/1/11 видане ХТУ ДКЦПФР, дата реєстрацiї 12.09.2011 р., видано у зв'язку з приведенням дiяльностi товариств у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
      XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 29 922 29 319 0 0 29 922 29 319
  будівлі та споруди 29 340 28 874 0 0 29 340 28 874
  машини та обладнання 187 106 0 0 187 106
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інші 395 339 0 0 395 339
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
  інші 0 0 0 0 0 0
Усього 29 922 29 319 0 0 29 922 29 319
Опис Переоцiнка основних засобiв не проводилася, податкових ефектiв у зв'язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не було. Для розрахунку амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод з урахуванням класифiкацiї основних засобiв. Строк корисного використання по класах ОЗ становить 5-15 рокiв. Вартiсть основних засобiв на дату балансу (31.12.2018 р.) складає: - первiсна вартiсть - 38168 тис.грн.; - нарахованих знос - 8849 тис.грн.; - залишкова (балансова) вартiсть - 29319 тис.грн. Пiдприємство використовує власнi основнi засоби. Обмежень на використання майна не має. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював нiяких правочинiв з основними засобами. Мiсцезнаходження основних засобiв: 61141, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, б. 190-А, Шевченкiвський р-н., Харкiвська обл. Екологiя на використання активiв не впливає. Попереднiх оплат у зв'язку з придбанням чи продажем основних засобiв у майбутньому немає. Нематерiальнi активи амортизуються за прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих Компанiєю нематерiальних активiв, немає.
 
 1. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 31 887 31 869
Статутний капітал (тис.грн) 14 492 14 492
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 30 988 30 988
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв (31887 тис.грн.) бiльше скоригованого статутного капiталу(30988 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
       
 
 1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
0   0 0  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
0   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
0   0 X  
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 0 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 0 X X
Опис н/д
    ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ суб'єкта малого підприємництва
  КОДИ
  Дата (рік, місяць, число) 2019.01.01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Мiсто" за ЄДРПОУ 32759959
Територія Харківська область, Дзержинський р-н за КОАТУУ 6310136300
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Надання в оренду й експлуатацію  власного чи орендованого нерухомого майна за КВЕД 68.20
Середня кількість працівників, осіб: 7 Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком Адреса, телефон: 61141, Харківська обл., мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А, +38(057)7196919  
 1. Баланс
на 31.12.2018 p. Форма №1-м
  Код за ДКУД 1801006
Актив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи      
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 94
Основні засоби 1010 29922 29319
    первісна вартість 1011 38031 38168
    знос 1012 (8109) (8849)
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції 1030 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 29922 29413
II. Оборотні активи      
Запаси: 1100 19 19
    у тому числі готова продукція 1103 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1125 2143 2732
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 1135 4 27
    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2867 243
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 45 61
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 5 21
Усього за розділом II 1195 5083 3103
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 35005 32516
           
 
Пасив Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 30988 30988
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 40 40
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 965 979
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Усього за розділом I 1495 31993 32007
II. Довгострокові зобов`язання, цільове фінансування та забезпечення 1595 0 0
III. Поточні зобов'язання      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями 1610 0 0
    товари, роботи, послуги 1615 241 394
    розрахунками з бюджетом 1620 3 3
    у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
    розрахунками зі страхування 1625 0 1
    розрахунками з оплати праці 1630 7 6
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 2761 105
Усього за розділом III 1695 3012 509
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 35005 32516
Примітки: Облiкова полiтика, яка була чинна протягом 2018 року, затверджена Наказом генерального директора вiд 01 сiчня 2018 року № 1 "Про облiкову полiтику пiдприємства".   Облiковою полiтикою визначено, зокрема наступне.   o Основнi засоби розподiляти по групам, встановлених п.138.3.3, п.138,3 статтi 138 Податкового кодексу України.   o Первiсну вартiсть об'єкта основних засобiв здiйснювати по собiвартостi згiдно з П(С)БО 7.   o Любi матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року, придбанi з початку року та вартiстю менше 6 000 грн. визнавати iншими необоротними матерiальними активами.   o Меблi, придбанi чи виготовленi самостiйно визнавати основними засобами.   o Методи вибуття запасiв при вiдпуску їх у виробництво чи iншому вибуттi застосовуються:   - при вiдпуску запасiв у виробництво - собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);   - великогабаритних товарiв (матерiалiв, обладнання), якi мають номер заводу - виробника i т. п. - iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.   o Резерви на пенсiйне забезпечення, гарантiйних зобов'язань, утворення резерву вiдпускних, iнших витрат та платежiв не здiйснювати.   o Порiг суттєвостi в облiку активiв, зобов'язань та власному капiталу - застосовувати величину 50,00 грн., для iнших господарських операцiй та об'єктiв облiку- 100.00 грн.   o Доходи та витрати включати до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi i вiдображати в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих перiодiв до яких вони вiдносяться.   o Затвердити систему оплати працi згiдно штатного розкладу.   При iнспектуваннi фiнансової звiтностi, виявлено, що прийнята облiкова полiтика Товариством дотримується.   Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства здiйснювалась аудитором на пiдставi МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитор, пiд час проведення аудиту, не зважаючи на iнформованiсть щодо чесностi управлiнського персоналу Пiдприємства, дотримувалися принципу професiйного скептицизму. Аудиторами було виконано процедури оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства - проведена iдентифiкацiя умов, а також оцiнка класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:   o пiд час iнспектування, в присутностi аудитора, iнвентаризацiйною комiсiєю Товариства виконана вибiркова iнвентаризацiя необоротних активiв, вiдхилень даних бухгалтерського облiку до наявних основних засобiв - не виявлено;   o проведено iнспектування наявних актiв звiрки з контрагентами щодо дебiторської та кредиторської заборгованостей;   o пiдтверджено контрагентами значнi суми дебiторської та кредиторської заборгова-ностi станом на 31.12.2018 року;   o використовувались методи iнспектування щодо iнформацiї з господарських операцiй;   o проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї.        
 1. Звіт про фінансові результати
за 2018 р. Форма №2-м
  Код за ДКУД 1801007
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 7352 6774
Інші операційні доходи 2120 2693 0
Інші доходи 2240 94 0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240) 2280 10139 6774
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (5433) (6564)
Інші операційні витрати 2180 (4595) (155)
Інші витрати 2270 (94) (0)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) 2285 (10122) (6719)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 - 2285) 2290 17 55
Податок на прибуток 2300 (3) (10)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300) 2350 14 45
           
Примітки: Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ПрАТ "МIСТО" складений на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього.   Керівник                                            Виноградов Анатолiй Венiаминович   Головний бухгалтер                          Гур'єва Любов Максимiвна  
 1. Відомості про аудиторський звіт
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Горизонталь"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 37878632
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61174, мiсто Харкiв, проспект Перемоги, будинок 61, квартира 403
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4486
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) номер: 304/4, дата: 24.12.2014
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 01.01.2018 по 31.12.2018
7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 02 - із застереженням
8 Пояснювальний параграф (за наявності) 1) Пояснювальний параграф Ми провели аудит вiдповiдно до:  o Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть";   o Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi";   o Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок";   o Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2016-2017, затверджених в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 08.06.2018 № 361 (надалi - МСА), зокрема:   - 700 (переглянутий) "Формулювання думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi";   - 701 " Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора";   - 705 (переглянутий) "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора";   - 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного   аудитора";   o Рiшення НКЦП та ФР вiд 08.10.2013 № 2187 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування)" iз змiнами та доповненнями, внесеними останнiм Рiшенням НКЦПФР вiд 05.09.2017 № 656.   Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРАТ "Мiсто" згiдно з етичними вимогами, застосовними по Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.   Облiкова полiтика, яка була чинна протягом 2018 року, затверджена Наказом генерального директора вiд 01 сiчня 2018 року № 1 "Про облiкову полiтику пiдприємства".   Облiковою полiтикою визначено, зокрема наступне.   o Основнi засоби розподiляти по групам, встановлених п.138.3.3, п.138,3 статтi 138 Податкового кодексу України.   o Первiсну вартiсть об'єкта основних засобiв здiйснювати по собiвартостi згiдно з П(С)БО 7.   o Любi матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року, придбанi з початку року та вартiстю менше 6 000 грн. визнавати iншими необоротними матерiальними активами.   o Меблi, придбанi чи виготовленi самостiйно визнавати основними засобами.   o Методи вибуття запасiв при вiдпуску їх у виробництво чи iншому вибуттi застосовуються:   - при вiдпуску запасiв у виробництво - собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);   - великогабаритних товарiв (матерiалiв, обладнання), якi мають номер заводу - виробника i т. п. - iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.   o Резерви на пенсiйне забезпечення, гарантiйних зобов'язань, утворення резерву вiдпускних, iнших витрат та платежiв не здiйснювати.   o Порiг суттєвостi в облiку активiв, зобов'язань та власному капiталу - застосовувати величину 50,00 грн., для iнших господарських операцiй та об'єктiв облiку- 100.00 грн.   o Доходи та витрати включати до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi i вiдображати в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих перiодiв до яких вони вiдносяться.   o Затвердити систему оплати працi згiдно штатного розкладу.   При iнспектуваннi фiнансової звiтностi, виявлено, що прийнята облiкова полiтика Товариством дотримується.   Ми вважаємо, що, пiд час здiйснення iнспектування фiнансової звiтностi за 2018 рiк, станом на 31.12.2018 року, отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.   Дебiторська та кредиторська заборгованiсть, яка, станом на 31.12.2018року, облiковується в балансi по контрагентам, перевiрена за аудиторськими процедурами суцiльним порядком. В наслiдок вiдсутностi актiв звiрок на дату балансу по деяких контрагентах (суми боргу не суттєвi), немає можливостi пiдтвердити достовiрнiсть всiєї суми дебiторської та кредиторської заборгованостi, що є пiдставою для модифiкацiї думки.   При iнспектуваннi, iнших фактiв та обставин, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi в цiлому, не виявлено.    
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 26-А, дата: 21.01.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 22.01.2019, дата закінчення: 08.02.2019
11 Дата аудиторського звіту 08.02.2019
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 17 500,00
13 Текст аудиторського звіту  
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фiнансової звiтностi за 2018 рiк станом на 31.12.2018 року  Приватного акцiонерного товариства "Мiсто"           Адресат - Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та   фондового ринку       - Керiвництво та акцiонери   Приватного акцiонерного товариства "Мiсто"   I. Роздiл   1.Вступний параграф   Основнi вiдомостi про юридичну особу:   Повне найменування Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"   Скорочене найменування ПРАТ "Мiсто"   Iдентифiкацiйний код в ЄДРПОУ 32759959   Мiсцезнаходження 61141, Харкiвська обл. м. Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190 А   Дата державної реєстрацiї 21.11.2003, дата запису 18.08.2004,   номер запису 1480 120 0000 000737   Попередня назва ЗАТ "Мiсто" Згiдно з рiшенням акцiонерiв (протокол Загальних зборiв Товариства № 10.2 вiд 26 червня 2010 року) у зв'язку з необхiднiстю приведення дiяльностi у вiдповiднiсть до Закону України "Про акцiонернi товариства" назву Закритого акцiонерного товарист- ва "Мiсто" змiнено на Приватне акцiонерне товариство "Мiсто".   Приватне акцiонерне товариство є правонаступни- ком Закритого акцiонерного товариства "Мiсто". Державну реєстрацiю змiн до установчих докумен- тiв проведено 13.09.2011,   номер запису 14801050020000737   Дата внесення останнiх змiн до статуту 06.04.2018   Основнi види дiяльностi Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю орендованого нерухомого майна   Генеральний директор Виноградов Анатолiй Венiаминович   Головний бухгалтер Гур'єва Любов Максимiвна   Середня кiлькiсть працiвникiв 7 чоловiк   Вид податку Податок на прибуток на загальних пiдставах   Iндивiдуальний податковий номер платника податку на додану вартiсть   327599520306   2. Думка iз застереженням   Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Мiсто"   що складається з:   - Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2018 року,   - Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2018 рiк,   - Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом)за 2018рiк,   - Звiту про власний капiтал за 2018 рiк,   - Примiток до фiнансової звiтностi за 2018 рiк,   включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.   На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, надає правдиву, неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан вiдповiдно облiкової полiтики, облiкових оцiнок Товариства, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи дотримання вимог Нацiональних положень бухгалтерського облiку (ПС)БО) за 2018 рiк станом на 31 грудня 2018 року.   Щодо повного комплекту фiнансової звiтностi за 2018 рiк станом на 31.12.2018 року Приватного акцiонерного товариства "Мiсто" аудитори вислювлюють   Думку iз застереженням.   3. Основа для висловлення думки   Аудиторам не вдалося отримати достатнi та належнi докази щодо достовiрностi несуттєвих сум дебiторської та кредиторської заборгованостi.   1) Пояснювальний параграф   Ми провели аудит вiдповiдно до:   o Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть";   o Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi";   o Закону України " Про цiннi папери та фондовий ринок";   o Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, виданих Радою з Мiжнародних стандартiв аудиту та надання впевненостi (РМСАНВ), рiк видання 2016-2017, затверджених в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 08.06.2018 № 361 (надалi - МСА), зокрема:   - 700 (переглянутий) "Формулювання думки та складання звiту щодо фiнансової звiтностi";   - 701 " Повiдомлення iнформацiї з ключових питань аудиту в звiтi незалежного аудитора";   - 705 (переглянутий) "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора";   - 706 (переглянутий) "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного   аудитора";   o Рiшення НКЦП та ФР вiд 08.10.2013 № 2187 "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування)" iз змiнами та доповненнями, внесеними останнiм Рiшенням НКЦПФР вiд 05.09.2017 № 656.   Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до ПРАТ "Мiсто" згiдно з етичними вимогами, застосовними по Кодексу етики професiйних бухгалтерiв, до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог.   Облiкова полiтика, яка була чинна протягом 2018 року, затверджена Наказом генерального директора вiд 01 сiчня 2018 року № 1 "Про облiкову полiтику пiдприємства".   Облiковою полiтикою визначено, зокрема наступне.   o Основнi засоби розподiляти по групам, встановлених п.138.3.3, п.138,3 статтi 138 Податкового кодексу України.   o Первiсну вартiсть об'єкта основних засобiв здiйснювати по собiвартостi згiдно з П(С)БО 7.   o Любi матерiальнi активи зi строком корисного використання (експлуатацiї) бiльше одного року, придбанi з початку року та вартiстю менше 6 000 грн. визнавати iншими необоротними матерiальними активами.   o Меблi, придбанi чи виготовленi самостiйно визнавати основними засобами.   o Методи вибуття запасiв при вiдпуску їх у виробництво чи iншому вибуттi застосовуються:   - при вiдпуску запасiв у виробництво - собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО);   - великогабаритних товарiв (матерiалiв, обладнання), якi мають номер заводу - виробника i т. п. - iдентифiкованої собiвартостi вiдповiдної одиницi запасiв.   o Резерви на пенсiйне забезпечення, гарантiйних зобов'язань, утворення резерву вiдпускних, iнших витрат та платежiв не здiйснювати.   o Порiг суттєвостi в облiку активiв, зобов'язань та власному капiталу - застосовувати величину 50,00 грн., для iнших господарських операцiй та об'єктiв облiку- 100.00 грн.   o Доходи та витрати включати до складу звiту про фiнансовi результати на пiдставi принципу нарахування та вiдповiдностi i вiдображати в бухгалтерському облiку та фiнансових звiтах тих перiодiв до яких вони вiдносяться.   o Затвердити систему оплати працi згiдно штатного розкладу.   При iнспектуваннi фiнансової звiтностi, виявлено, що прийнята облiкова полiтика Товариством дотримується.   Ми вважаємо, що, пiд час здiйснення iнспектування фiнансової звiтностi за 2018 рiк, станом на 31.12.2018 року, отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.   Дебiторська та кредиторська заборгованiсть, яка, станом на 31.12.2018року, облiковується в балансi по контрагентам, перевiрена за аудиторськими процедурами суцiльним порядком. В наслiдок вiдсутностi актiв звiрок на дату балансу по деяких контрагентах (суми боргу не суттєвi), немає можливостi пiдтвердити достовiрнiсть всiєї суми дебiторської та кредиторської заборгованостi, що є пiдставою для модифiкацiї думки.   При iнспектуваннi, iнших фактiв та обставин, якi впливають на достовiрнiсть фiнансової звiтностi в цiлому, не виявлено.   4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть   Управлiнський персонал, на яких покладено зобов'язання iз складання фiнансової звiтностi, несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" iз змiнами та доповненнями та Нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України, а також за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.   При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Товариство чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування ПРАТ "Мiсто".   Вiдповiдальнiсть за повноту наданих до перевiрки документiв та фiнансових звiтiв несе керiвництво Товариства. Особи, вiдповiдальнi за фiнансово-господарську дiяльнiсть у перевiреному перiодi були:   Генеральний директор Виноградов Анатолiй Венiаминович, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2208820219, згiдно з наказом вiд 27.10.2009 № 50-К "Про прийняття обов'язкiв директора пiдприємства";   Головний бухгалтер Гур'єва Любов Максимiвна, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2054917063, згiдно з наказом про призначення вiд 01.12.2004 № 20 "Про прийняття на постiйну роботу"   Аудит проводився з вiдома Генерального директора в присутностi головного бухгалтера.   5. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi   Ми провели аудит фiнансової звiтностi згiдно з вимогами чинного законодавства, яке перелiчено в пояснювальному параграфi п. 3 роздiлу I даного Звiту.   Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, який мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до MCA, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.   Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог MCA, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:   o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;   o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;   o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд сумнiв можливiсть Товариства продовжувати безперервну дiяльнiсть.   Нашi висновки грунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати Звiту аудитора. Втiм, майбутнi подiї або умови можуть примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.   6. Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства   Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства здiйснювалась аудитором на пiдставi МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Аудитор, пiд час проведення аудиту, не зважаючи на iнформованiсть щодо чесностi управлiнського персоналу Пiдприємства, дотримувалися принципу професiйного скептицизму. Аудиторами було виконано процедури оцiнки ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства - проведена iдентифiкацiя умов, а також оцiнка класiв операцiй, залишкiв на рахунках, розкриття iнформацiї та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:   o пiд час iнспектування, в присутностi аудитора, iнвентаризацiйною комiсiєю Товариства виконана вибiркова iнвентаризацiя необоротних активiв, вiдхилень даних бухгалтерського облiку до наявних основних засобiв - не виявлено;   o проведено iнспектування наявних актiв звiрки з контрагентами щодо дебiторської та кредиторської заборгованостей;   o пiдтверджено контрагентами значнi суми дебiторської та кредиторської заборгова-ностi станом на 31.12.2018 року;   o використовувались методи iнспектування щодо iнформацiї з господарських операцiй;   o проведена вибiркова перевiрка первинних бухгалтерських документiв та iншої iнформацiї.   Пiд час проведення аудиту не iдентифiковано фактiв чи тверджень, що свiдчать про суттєве викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства.   7. Безперервнiсть дiяльностi та подiї пiсля дати Балансу   Станом на 31.12.2018 року ПРАТ "Мiсто" є прибутковим.   Пiсля дати балансу до дати видачi звiту аудитора, значних економiчних подiй, якi могли б вплинути на здатнiсть Товариства продовжувати свою безперервну дiяльнiсть, або таких, що вимагали б коригування оцiнки балансової вартостi показникiв звiтностi, не сталося.   II роздiл. Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги   Звiт про Корпоративне управлiння вiдповiдно до вимог Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV   За результатами перевiрки дотримання вимог пунктiв 1-4 частини 3 ст. 40.1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV(ст.40.1) встановлено, що Звiт про корпоративне управлiння за 2018 рiк затверджено Генеральним директором ПРАТ "Мiсто" Виноградовим Анатолiєм Венiаминовичем, та мiстить наступну iнформацiю.   2.1. Власний Кодекс корпоративного управлiння (далi по тексту "Кодекс"), яким керується Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", затверджено рiчними Загальними зборами акцiонерiв товариства, (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року).   Текст кодексу корпоративного управлiння перебуває у публiчному доступi на офiцiйному веб-сайтi Товариства (http://mistoclub.com/uvedomlenie-2).   2.2. Вiдповiдно до Кодексу Товариство дотримується у своїй дiяльностi наступних принципiв корпоративного управлiння:   1) Дотримання законодавства України стосовно дiяльностi приватних акцiонерних товариств з врахуванням специфiки дiяльностi Товариства.   2) Забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв Товариства.   3) Забезпечення розподiлу обов`язкiв та повноважень мiж структурними пiдроздiлами та органами управлiння Товариством.   4) Забезпечення прозоростi та своєчасностi розкриття належної достовiрної iнформацiї.   5) Запобiгання конфлiктам iнтересiв.   6) Забезпечення лояльностi та вiдповiдальностi перед заiнтересованими особами.   7) Забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Товариства та управлiння ризиками.   8) Рiвне ставлення до акцiонерiв Товариства;   9) Дотримання прав та iнтересiв акцiонерiв та клiєнтiв Товариства, закрiплених нормами та вимогами чинного законодавства;   10) Пiдтримка ефективної системи внутрiшнього контролю та аудиту Товариства;   11) Ефективний контроль за менеджментом Товариства з боку виконавчого органу Товариства;   12) Пiдзвiтнiсть виконавчого органу Товариства перед Наглядовою радою та Загальними зборами;   13) Ефективна взаємодiя iз спiвробiтниками Товариства у вирiшеннi соцiальних питань i забезпечення необхiдних умов працi;   14) Визнання передбачених законом прав зацiкавлених осiб;   15) Заохочення активної спiвпрацi мiж Товариством i зацiкавленими особами в забезпеченнi фiнансової стiйкостi Товариства, його розвитку та створеннi робочих мiсць;   16) Забезпечення iнформацiйної та фiнансової прозоростi Товариства;   17) Дотримання етичних норм дiлової поведiнки;   18) Дотримання усiх норм дiючого законодавства та внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;   19) Дотримання принципу нейтральностi щодо фiнансово-промислових груп, державних органiв, полiтичних партiй та об'єднань.       2.3. В 2018 роцi Товариством були проведенi наступнi Загальнi збори акцiонерiв:   1) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв Товариства були проведенi 06.04.2018 року (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року) за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А, 1 поверх, кабiнет Генерального директора Товариства.   2) Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства були проведенi 14.09.2018 року (протокол 1/27 вiд 14.09.2018 року) за мiсцезнаходженням Товариства за адресою: мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А, 1 поверх, кабiнет Генерального директора Товариства.   Загальний опис прийнятих на рiчних та позачергових Загальних зборах рiшень:   1) На рiчних Загальних зборах акцiонерiв Товариства були прийнятi позитивнi рiшення:   o стосовно звiтування органiв Товариства перед Загальними зборами за 2017 рiк;   o рiшення, обов'язковiсть прийняття яких на рiчних загальних зборах передбачено чинним законодавством України;   o рiшення про змiну структури управлiння Товариством, а саме розформування колегiального виконавчого органу Товариства - Правлiння Товариства та одноосiбного виконавчого органу Генерального директора Товариства, створення Наглядової ради Товариства та обрання її складу, припинення повноважень Ревiзора Товариства та обрання нового Ревiзора Товариства;   o внесення змiн до Статуту Товариства у зв'язку зi змiнами до структури управлiння Товариством;   o затвердження положень про органи Товариства та кодексу корпоративного управлiння Товариства.   2) На позачергових Загальних зборах Товариства були прийнятi рiшення, що стосуються збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства, шляхом додаткової емiсiї акцiй та рiшення з iнших питання пов'язаних з процедурою збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства.   2.4. Наглядова рада Товариства та персональний її склад були сформованi за рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року).   Члени Наглядової ради виконують свої зобов'язання, передбаченi п.3.1 договорiв, укладених з ПРАТ "Мiсто", на безоплатнiй основi.   Персональний склад Наглядової ради Товариства:   o Голова Наглядової ради Товариства - Нечипоренко Сергiй Олександрович, обраний головою Наглядової ради на першому засiданнi Наглядової ради Товариства (протокол № 1 вiд 06.04.2018 року, договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 4/18), є акцiонером Товариства, володiє 2029 шт. простих акцiй Товариства;   o член Наглядової ради Товариства - Кожухов Олексiй Анатолiйович, є акцiонером Товариства, володiє 1048 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 2/18);   o член Наглядової ради Товариства - Клюковський Валерiй Рудольфович, є акцiонером Товариства, володiє 334 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 3/18);   o член Наглядової ради Товариства - Артикуленко Наталя Вiкторiвна, є акцiонером Товариства, володiє 1289 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 1/18);   o член Наглядової ради Товариства - Шумiлкiн Володимир Андрiйович, є акцiонером Товариства, володiє 1567 шт. простих акцiй Товариства (договiр з ПРАТ "Мiсто" вiд 10.04.2018 № 5/18).   З 06.04.2018 року за рiшенням Загальних зборiв Товариства (протокол № 1/26 вiд 06.04.2018 року) виконавчим органом є одноосiбний виконавчий орган - Генеральний директор Товариства, яким цi ж Загальнi збори акцiонерiв Товариства обрали Виноградова Анатолiя Венiаминовича (акцiонером Товариства не являється, попередня посада - член Правлiння Товариства).   Засiдання Наглядової ради Товариства у 2018 роцi вiдбувалися:   o 06.04.2018 року (протокол № 1 вiд 06.04.2018 року) - розглядалися питання обрання голови Наглядової ради Товариства. Загальний опис прийнятих на засiданнi рiшень: обрано головою Наглядової ради Товариства - Нечипоренко Сергiя Олександровича.   o 20.07.2018 року (протокол № 3 вiд 20.07.2018 року) - розглядалися питання про:   - скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства на 14.09.2018 року; - - про визначення дати складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимууться повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах;   - затвердження проекту порядку денного на позачерговi Загальнi збори та проектiв рiшень по порядку денному;   - затвердження текстiв повiдомлень про проведення позачергових Загальних зборiв, якi надсилаються акцiонерам та публiкуються на офiцiйному веб-сайтi Товариства та тексту повiдомлень, якi публiкуються в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;   - визначення порядку ознайомлення акцiонерiв з матерiалами пiд час пiдготовки до позачергових Загальних зборiв;   - призначення реєстрацiйної комiсiї та тимчасової лiчильної комiсiї тощо.   Загальний опис прийнятих на засiданнi рiшень:   - призначено позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Товариства на 14.09.2018 року;   - визначено дату складання перелiку акцiонерiв, яким надсилатимууться повiдомлення про проведення позачергових Загальних зборiв та перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових Загальних зборах;   - затверджено проект порядку денного на позачерговi Загальнi збори та проекти рiшень по порядку денному;   - затверджено тексти повiдомлень про проведення позачергових Загальних зборiв, якi надсилаються акцiонерам та публiкуються на офiцiйному веб-сайтi Товариства та тексту повiдомлень, якi публiкуються в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку;   - визначено порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами пiд час пiдготовки до позачергових Загальних зборiв;   - призначено реєстрацiйну комiсiю та тимчасову лiчильну комiсiю. Метою проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства є прийняття рiшень щодо збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом додаткової емiсiї акцiй iснуючої номiнальної вартостi.   - 15.08.2018 року (протокол № 4 вiд 15.08.2018 року) - розглядалися питання про затвердження ринкової вартостi простих iменних акцiй Товариства. Загальний опис прийнятих на засiданнi питань: затверджено ринкову вартiсть простих iменних акцiй Товариства.   - 19.12.2018 року (протокол № 5 вiд 19.08.2018 року) - розглядалося питання про аналiз ситуацiї та прийняття рiшення щодо повернення без розгляду заяви Товариства про реєстрацiю випуску акцiй та документiв, доданих до неї. Загальний опис прийнятих на засiданнi питань: надано оцiнку роботи щодо невдалої спроби збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та визначено подальший план дiй щодо збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства шляхом додаткової емiсiї акцiй.   Товариство дотримується власного Кодексу корпоративного управлiння та не допускає вiдхилень вiд його положень.   Щодо iнформацiї, вимоги до якої передбаченi в пунктах 5-9 частини 3 ст. 40.1 Закону України вiд 23 лютого 2006 року № 3480-IV(ст.40.1) "Про цiннi папери та фондовий ринок", за результатами перевiрки, аудитор висловлює думку, що вона вiдповiдає вимогам ст.40.1 вказаного закону та вимогам, передбачених власним Кодексом корпоративного управлiння.   Звiт про корпоративне управлiння ПРАТ "Мiсто" мiстить наступну iнформацiю.   2.5 Опис основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента   Система внутрiшнього контролю Товариства включає три основнi елементи: середовище контролю, систему бухгалтерського облiку та незалежнi процедури перевiрки.   Середовище контролю, де вiдбуваються операцiї, - це заходи i записи, якi характеризують загальне ставлення керiвництва i акцiонерiв Товариства до дiючої системи внутрiшнього контролю, значення дiючої системи внутрiшнього контролю для Товариства.   Управлiння ризиками Товариства базується на загальних унiверсальних властивостях системи управлiння ризиком, якi можна представити у виглядi основних принципiв. До їх числа вiдносяться вiднести:   - системний характер управлiння ризиком - комплексний розгляд сукупностi ризикiв як єдиного цiлого з урахуванням всiх взаємозв'язкiв i можливих наслiдкiв;   - вiдповiднiсть системи управлiння ризиком загальним цiлям i завданням носiя ризику, що має на увазi вiдсутнiсть протирiч мiж системою управлiння ризиком i iншими цiлями i завданнями функцiонування держави, бiзнесу фiрми небудь життя фiзичної особи;   - врахування зовнiшнiх i внутрiшнiх обмежень системи управлiння ризиком, що означає узгодження вiдповiдних спецiальних заходiв з iнституцiйними можливостями та умовами функцiонування держави, бiзнесу фiрми або умовами життя фiзичної особи;   - пiдтримання динамiчного характеру системи управлiння ризиком, що пов'язано з безперервним характером прийняття рiшень, що стосуються управлiння ризиком.   Цi основнi принципи характеризують особливостi системи управлiння ризиком в Товариством i в цiлому проявляються на практицi у всiх випадках, що вiдповiдає чинному законодавству. Однак ризик-менеджмент має певну специфiку, пов'язану з особливостями об'єкта, цiлей i методiв управлiння, так що конкретна реалiзацiя перерахованих вище принципiв може бути рiзною.   2.6. Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента   Акцiонерами, якi є власниками значного пакета акцiй Товариства є:   - Артикуленко Наталя Вiкторiвна, є власником 1289 шт. простих акцiй Товариства, що становить 20,568054% вiд розмiру статутного капiталу Товариства;   - Кожухов Олексiй Анатолiйович, є власником 1048 шт. простих акцiй Товариства, що становить 16,722514% вiд розмiру статутного капiталу Товариства;   - Нечипоренко Сергiй Олександрович, є власником 2029 шт. простих акцiй Товариства, що становить 32,375937% вiд розмiру статутного капiталу Товариства;   - Шумiлкiн Володимир Андрiйович, є власником 1567 шт. простих акцiй Товариства, що становить 25,003989% вiд розмiру статутного капiталу Товариства.   2.7. Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на   Загальних зборах Товариства   Акцiонери або їх представники мають право брати участь та голосувати в Загальних зборах акцiонерiв Товариства в тому випадку, якщо вони є в перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь в Загальних зборах, отриманого в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну систему та зареєструвалися для участi в Загальних зборах.   Обмежень права акцiонерiв брати участь та голосувати на Загальних зборах не встановлено Статутом Товариства та iншими внутрiшнiми положеннями та актами Товариства. Акцiонери Товариства мають рiвнi права та обов'язки. Принцип рiвностi є непорушним та його не може бути обмежено.   Обмеження прав представникiв акцiонерiв щодо голосування з питань порядку денного Загальних зборiв можуть встановлюватися в довiреностях, виданих акцiонерами своїм представникам, у вiдповiдностi до Статуту та чинного законодавства України.   2.8. Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента   Згiдно до норм чинного законодавства України, якi регулюють питання щодо дiяльностi акцiонерних товариства та емiтентiв цiнних паперiв та Статуту Товариства посадовими особами Товариства є члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор Товариства та Ревiзор Товариства.   Порядок призначення та звiльнення членiв Наглядової ради Товариства:   Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фiзична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або Ревiзором Товариства.   Кiлькiсний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осiб та обирається Загальними зборами на строк не бiльший нiж три роки. Кiлькiсний склад Наглядової ради обирається шляхом простого голосування (згiдно до нової редакцiї Статуту, що була затверджена рiшенням рiчних Загальних зборiв, протокол вiд 06.04.2018 року № 1/26).   До складу Наглядової ради обираються акцiонери або особи, якi представляють їхнi iнтереси (далi - представники акцiонерiв), та/або незалежнi директори. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй, в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.   Особи, обранi членами Наглядової ради можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.   Строк повноважень членiв Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разi, якщо пiсля закiнчення строку повноважень членiв Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рiшення про припинення їх повноважень повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами вiдповiдного рiшення.   Загальнi збори можуть в будь-який момент прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.   Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:   1) за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;   2) в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;   3) в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;   4) в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим;   5) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, який є представником акцiонера;   6) у разi отримання Товариством письмового повiдомлення вiд члена Наглядової ради - незалежного директора щодо невiдповiдностi вимогам щодо незалежностi, встановлених чинним законодавством України.   З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним.   Порядок призначення та звiльнення Генерального директора Товариства:   Генеральний директор обирається Загальними зборами, простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi беруть участь у Загальних зборах, строком на 10 (десять) рокiв. За 30 (тридцять) календарних днiв до закiнчення термiну дiї повноважень Генерального директора, Загальнi збори повиннi прийняти рiшення про обрання нового чи переобрання дiючого Генерального директора на новий строк шляхом пролонгацiї дiї контракту (договору) з Генеральним директором. Генеральний директор може переобиратися необмежену кiлькiсть разiв. Пропозицiя про висунення кандидата на посаду Генерального директора повинна мiстити iм'я кандидата, мiсце його роботи, займану посаду, вiдомостi про зайняття посад в органах управлiння iнших органiзацiй.   Загальнi збори вправi достроково припинити повноваження Генерального директора. Пiдстави припинення повноважень Генерального директора встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом та контрактом (договором), що укладається з ним. Одночасно з прийняттям рiшення про припинення повноважень Генерального директора, Загальнi збори приймають рiшення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження.   У разi неможливостi тимчасового виконання Генеральним директором своїх повноважень (вiдпустка, хвороба, вiдрядження), його обов'язки здiйснюються призначеною ним особою, як правило штатним заступником Генерального директора, про що видається вiдповiдний наказ. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його вiдсутностi, має всi повноваження Генерального директора, передбаченi чинним законодавством України, цим Статутом та положенням про Виконавчий орган Товариства, в тому числi дiє без довiреностi вiд iменi Товариства та представляє його iнтереси в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях. Iншi особи можуть дiяти вiд iменi Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивiльним кодексом України.   Генеральний директор може доручати своїм наказом вирiшення окремих питань, органiзацiйно-розпорядчих функцiй та напрямкiв господарської дiяльностi, що входять до його компетенцiї своїм штатним заступникам або керiвникам структурних пiдроздiлiв, в межах, передбачених цим Статутом та положенням про Генерального директора Товариства.   12.8. Право пiдпису документiв вiд iменi Товариства без довiреностi має Генеральний директор Товариства, а на час його вiдсутностi - призначена ним особа (штатний заступник) на пiдставi вiдповiдного наказу.   Iншi особи мають право пiдпису документiв вiд iменi Товариства на пiдставi довiреностей, якi видає Генеральний директор Товариства.   Порядок призначення та звiльнення Ревiзора Товариства:   Ревiзор Товариства обирається шляхом голосування з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв. Ревiзор обирається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.   Повноваження Ревiзора Товариства припиняються за рiшенням Загальних зборiв, за яке проголосувало бiльше половини акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй.   Порядок призначення та звiльнення членiв Правлiння (колегiального виконавчого органу Товариства, який дiяв до 06.04.2018 року):   Правлiння обирається (обиралося) Загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на 10 рокiв. Якщо до моменту спливу 10-ти рокiв Загальними зборами не буде (було) прийняте рiшення про обрання нового складу Правлiння, дiючий склад Правлiння вважається переобраний на такий саме строк.   Повноваження голови та членiв Правлiння припиняються за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.   Пiдстави припинення повноважень Голови та членiв Правлiння встановлюється законом, Статутом, а також трудовим договором (контрактом), укладеним з членом Правлiння.   2.9. Повноваження посадових осiб Товариства   До виключної компетенцiї членiв Наглядової ради Товариства   1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;   2) пiдготовка i затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм випадкiв скликання акцiонерами Загальних зборiв;   3) прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв;   4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;   5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;   6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;   7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених чинним законодавством України;   8) обрання та припинення повноважень голови та членiв iнших органiв Товариства, крiм Генерального директора Товариства, Ревiзора Товариства;   9) обрання реєстрацiйної комiсiї;   10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;   11) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;   12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають право на участь у Загальних зборах;   13) вирiшення питань про участь або припинення участi Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, а також про вихiд Товариства з юридичних осiб та вiдчуження вiдповiдних часток (акцiй, паїв), про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва, та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства, про призначення та звiльнення керiвникiв фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства;   14) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради чинним законодавством України, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства;   15) прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, у випадках, передбачених чинним законодавством України;   16) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;   17) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;   18) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з депозитарною установою, встановлення розмiру оплати послуг депозитарної установи;   19) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй;   20) прийняття рiшення про змiну мiсцезнаходження Товариства;   21) попереднiй розгляд i погодження умов господарських угод (крiм, передбачених наступними абзацами) на суму, що перевищує еквiвалент 100 000 (сто тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на дату погодження такої угоди. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою радою Товариства Генеральний директор чи особа, що дiє за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди.   22) попереднiй розгляд умов i надання дозволу на укладання Генеральним директором Товариства угод про вiдчуження, заставу нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також на укладення кредитних договорiв та договорiв позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою радою Товариства Генеральний директор чи особа, що дiє за належним чином оформленою довiренiстю, не мають права пiдписувати такi господарськi угоди.   23) попереднiй розгляд умов i надання дозволу на укладання Генеральним директором Товариства угод з придбання основних засобiв (нерухомого майна, виробничого обладнання та устаткування тощо) на суму, що перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) гривень. Без попереднього письмового погодження таких договорiв Наглядовою радою Товариства Генеральний директор чи особа, що дiє за належним чином оформленою довiренiстю не мають права пiдписувати такi господарськi угоди.   До компетенцiї Генерального директора Товариства належить:   1) органiзацiя виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради;   2) затвердження кошторисiв витрат, що фiнансуються за рахунок прибутку Товариства;   3) розробка заходiв за основними напрямками дiяльностi Товариства, визначеними Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;   4) розробка та затвердження оперативних планiв дiяльностi Товариства;   5) вирiшення питань органiзацiї виробництва, постачання, збуту, фiнансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою Товариства), розрахункiв, облiку i звiтностi, оплати працi працiвникiв Товариства, його фiлiй, представництв, реалiзацiї iнвестицiйної технiчної та цiнової полiтики, ефективного витрачання коштiв, трудового розпорядку та внутрiшнього контролю;   6) вирiшення питань поточного керiвництва роботою внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, фiлiй, представництв;   7) забезпечення пiдготовки управлiнських рiшень всiх пiдроздiлiв лiнiйно-функцiональної структури управлiння Товариством;   8) розгляд матерiалiв перевiрок та ревiзiй, а також звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв;   9) аналiз квартальних та рiчних звiтiв керiвникiв фiлiй, представництв Товариства в цiлому i визначення заходiв щодо пiдвищення ефективностi господарської дiяльностi;   10) об?рунтування порядку розподiлу прибутку та заходiв щодо покриття збиткiв;   11) пiдготовка пропозицiй щодо визначення розмiру дивiдендiв;   12) розробка пропозицiй щодо внесення змiн та доповнень до Статуту та iнших внутрiшнiх документiв Товариства;   13) внесення пропозицiй про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю фiлiй та представництв, розробка планiв їх дiяльностi;   14) розробка пропозицiй про придбання та вiдчуження цiнних паперiв, в тому числi iнших акцiонерних товариств;   15) пiдготовка питань, якi виносяться на розгляд Загальних зборiв;   16) здiйснення пiдготовки рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, включаючи пiдготовку необхiдних документiв i пропозицiй;   17) вирiшення iнших питань, згiдно з чинним законодавством України та цим Статутом.   Генеральний директор також:   1) здiйснює оперативне керiвництво всiєю поточною дiяльнiстю Товариства, фiлiй, представництв, всiх структурних пiдроздiлiв вiдповiдно до рiшень Загальних зборiв, Наглядової ради Товариства;   2) на виконання рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Товариства, а також в процесi господарської дiяльностi видає накази, розпорядження, iншi розпорядчi акти, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;   3) розпоряджається майном Товариства, включаючи кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;   4) без довiреностi дiє вiд iменi Товариства, представляє його в усiх українських та iноземних установах, пiдприємствах i органiзацiях;   5) укладає рiзного роду угоди та iншi юридичнi акти в межах своїх повноважень, видає довiреностi, вiдкриває в банках поточнi та iншi рахунки Товариства;   6) має право укладати господарськi угоди (крiм угод, передбачених наступними абзацами) на суму, що не перевищує еквiвалент 100000 (сто тисяч) доларiв США за офiцiйним курсом Нацiонального Банку України на дату укладення такої угоди - при цьому Генеральний директор чи iнша уповноважена особа не має права одночасно чи протягом одного мiсяця без погодження з Наглядовою радою Товариства укладати угоди з однiєю i тiєю ж фiзичною особою або юридичною особою у розмiрi, що сукупно перевищує еквiвалент 100000 (сто тисяч) доларiв США.   7) за попереднiм письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає угоди про вiдчуження, заставу, нерухомого майна та основних засобiв Товариства, незалежно вiд вартостi нерухомого майна чи основних засобiв, а також кредитнi договори та договори позики незалежно вiд суми кредиту та/або позики i вартостi майна, що має бути передане в заставу для забезпечення повернення кредиту або позики;   8) за попереднiм письмовим погодженням Наглядової ради Товариства укладає договори на придбання основних засобiв (нерухомого майна, виробничого обладнання та устаткування тощо) на суму, що перевищує 500000 (п'ятсот тисяч) гривень;   9) вирiшує питання збереження та ефективного використання майна Товариства;   10) складає фiнансовi плани Товариства i звiти про їхнє виконання;   11) визначає принципи цiноутворення i маркетингової полiтики Товариства;   12) контролює дiяльнiсть фiлiй i представництв Товариства;   13) затверджує функцiї вiддiлiв та служб Товариства;   14) одноособово розподiляє функцiї мiж працiвниками Товариства;   15) органiзовує впровадження у виробництво нової технiки i прогресивних методiв господарювання, створює органiзацiйнi та економiчнi передумови для високопродуктивної працi Товариства;   16) органiзовує виконання виробничих програм, договiрних та iнших зобов'язань Товариства;   17) контролює режим працi та вiдпочинку працiвникiв Товариства;   18) укладає вiд iменi Товариства колективний договiр;   19) затверджує штатний розклад Товариства;   20) у встановленому чинним законодавством України порядку укладає i припиняє iндивiдуальнi трудовi договори з працiвниками Товариства, його фiлiй i представництв;   21) застосовує до працiвникiв заходи заохочення i стягнення;   22) направляє працiвникiв Товариства у вiдрядження на iншi пiдприємства та органiзацiї;   23) бере участь у реалiзацiї планiв та заходiв щодо навчання персоналу Товариства;   24) налагоджує юридичне, економiчне, бухгалтерське та iнформацiйне забезпечення дiяльностi Товариства;   25) органiзовує пiдготовку матерiалiв i пропозицiй для розгляду Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;   26) звiтує перед Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства з питань своєї дiяльностi;   27) забезпечує виконання заходiв з охорони працi;   28) забезпечує виконання заходiв з протипожежної безпеки;   29) органiзовує виконання екологiчних програм;   30) здiйснює iншi дiї, необхiднi для досягнення мети дiяльностi Товариства в межах своєї компетенцiї.   Компетенцiя Ревiзора Товариства:   Ревiзор має право:   - вимагати надання всiх матерiалiв, бухгалтерських та iнших документiв, необхiдних для проведення перевiрок;   - отримувати вiд посадових осiб Товариства iнформацiю та документацiю, необхiднi для належного виконання покладених на Ревiзора функцiй, протягом 5 робочих днiв з дати подання письмової вимоги про надання такої iнформацiї та документацiї;   - отримувати уснi та письмовi пояснення вiд посадових осiб та працiвникiв Товариства щодо питань, якi належать до компетенцiї Ревiзора, пiд час проведення перевiрок;   - оглядати примiщення, де зберiгаються грошовi кошти i матерiальнi цiнностi та перевiряти їх фактичну наявнiсть;   - вимагати проведення позачергового засiдання Наглядової ради з метою вирiшення питань, пов'язаних iз виникненням загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;   - вносити на розгляд Наглядової ради питання стосовно дiяльностi тих чи iнших посадових осiб Товариства;   - вносити пропозицiї щодо усунення виявлених пiд час проведення перевiрки порушень та недолiкiв у фiнансово-господарськiй дiяльностi Товариства;   - у разi необхiдностi залучати для участi у проведеннi перевiрок посадових осiб i працiвникiв Товариства, професiйних консультантiв, експертiв, аудиторськi фiрми або аудиторiв.   Ревiзор зобов'язаний:   - проводити плановi та позаплановi перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства;   - проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства, який подається Правлiнням Загальним зборам;   - своєчасно складати висновки за пiдсумками перевiрок та надавати їх Наглядовiй радi, Генеральному директору та iнiцiатору проведення позапланової перевiрки;   - розглядати кошториси витрат та плани Товариства;   - надавати висновки щодо рiчної фiнансової звiтностi з поданням їх на розгляд Наглядової ради.   - доповiдати Загальним зборам та Наглядовiй радi про результати проведених перевiрок та виявленi недолiки i порушення;   - негайно iнформувати Наглядову раду та Генерального директора про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок;   - здiйснювати контроль за усуненням виявлених пiд час перевiрок недолiкiв i порушень та за виконанням пропозицiй Ревiзора щодо їх усунення;   - вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Товариства або виявлення зловживань посадовими особами органiв управлiння Товариства;   - повiдомляти Загальнi збори або Наглядову раду, якщо перевiрка була iнiцiйована останньою, про всi виявленi у ходi перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Товариства.   III Роздiл. Iншi питання   Значних ризикiв, негативних подiй та невизначеностей, якi мали б потенцiйний вплив   на фiнансову звiтнiсть пiд час iнспектування не виявлено.   Значущих операцiй, якi виходять за межi звичайного ходу бiзнесу суб'єкта господа- рювання, або здаються незвичайними, при iнспектуваннi не виявлено.   Нетиповi та не регулярнi операцiї, протягом 2018 року, не виявленi.   Iнформацiя про наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть ПРАТ "Мiсто" у майбутньому, в ходi iнспектування, не виявлена.   Iншої фiнансової звiтностi, крiм звiтностi, яка перелiчена в п.2 роздiлу I даного Звiту, вiдповiдно до Законiв України та нормативно - правових актiв Комiсiї, ПРАТ "Мiсто" не складає.       IV Роздiл. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму та договору про проведення аудиту   1. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Горизонталь", юридична адреса: м. Харкiв, проспект Перемоги, буд.61, кв.403, зареєстровано 14.11.2011р. Виконкомом Харкiвської мiської ради. Номер запису 1 480 102 0000 051689.   Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм i аудиторiв № 4486, видане Аудиторською Палатою України згiдно рiшення вiд 24.11.2011 року № 243/2, чинне до 01.12.2021р.   Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, видане Аудиторською Палатою України згiдно рiшення вiд 24.12.2014 року № 304/4, чинне до 31.12.2019р.   2. Дата i номер договору про проведення аудиту   На пiдставi договору № 26-А вiд 21 сiчня 2019 року проведена перевiрка повного пакету рiчної фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Мiсто" за 2018 рiк станом на 31.12.2018 року з метою висловлення аудитором професiйного незалежного судження щодо достовiрностi подання та чи фiнансова звiтнiсть надає правдиву, неупереджену iнформацiю про фiнансовий стан вiдповiдно облiкової полiтики, облiкових оцiнок Товариства та Нацiональних положень бухгалтерського облiку (ПС)БО.   Перевiрка проводилась за перiод з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року станом на 31.12.2018 року.   Початок проведення аудиту - 22.01.2019 року, закiнчення - 08.02.2019 року.   Дата видачi аудиторського висновку - 08.02.2019року.       Керiвник аудиторської групи ___________ В.М.Зубова   (сертифiкат аудитора № 006982, чинний до 29.11.2022)           Директор ТОВ "АФ "Горизонталь" __________ К. Г. Колiсник   (сертифiкат аудитора № 006643, чинний до 24.12.2019)   МП               Дата Звiту незалежного аудитора 08.02.2019    
    XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду
Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
06.03.2018 06.03.2018 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
06.04.2018 06.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
14.09.2018 17.09.2018 Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
          ------------------------------------------------------------------- звіт pdf завантажити -------------------------------------------------------------------

1,307 просмотров всего, 2 просмотров сегодня

Забронировать столик в клуб Мiсто

Чтобы забронировать столик в клуб Miсто, впишите на какую дату, свое имя и номер телефона. С Вами свяжется наш Администратор.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×

Подписаться на SMS рассылку клуба Miсто

Если вы хотите получать SMS уведомления о вечеринках, акциях и новостях клуба Мiсто, впишите свое Имя и Номер телефона.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×