Харьков, ул. Клочковская 190-а
тел: (057) 758-17-02
моб: (095) 238-28-02

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

 

Генеральний директор

 

 

 

Виноградов Анатолiй Венiаминович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

19.04.2018

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

32759959

4. Місцезнаходження

Харківська , 61145, мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А

5. Міжміський код, телефон та факс

+38(057)7196919 +38(057)7581704

6. Електронна поштова адреса

law@mistoclub.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2018

 

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

 

 

 
 

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://mistoclub.com/uvedomlenie

в мережі Інтернет

 

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

 

Зміст

1. Основні відомості про емітента

 

 

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

 

5. Інформація про рейтингове агентство

 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

 

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

 

4) інформація про похідні цінні папери

 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

 

13. Опис бізнесу

 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

 

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

 

23. Основні відомості про ФОН

 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

 

27. Правила ФОН

 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

 

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

 

34. Примітки
- Емiтент здiйснив закрите розмiщення цiнних паперiв, тому вiн розкриває рiчну iнформацiю вiдповiдно до вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р. - Пiдприємство не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi. - Пiдприємство в звiтному роцi не приймало участi в створеннi юридичних осiб. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що на пiдприємствi не введено посаду корпоративного секретаря. - Пiдприємство не заключало договорiв з рейтинговими агенствами щодо визначення рiвня кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента. - В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вказанi посадовi особи та володiння акцiями емiтента станом на 31.12.2017р. Деякi посадовi особи не володiють акцiями емiтента. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо випускiв облiгацiй, тому що облiгацiї емiтентом не випускались. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо похiдних цiнних паперiв, тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду, тому що емiтентом не приймалось рiшення про викуп акцiї емiтентом. - Згiдно частини 6 п. 15 глави 4 роздiлу III Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого Рiшенням НКЦПта ФР №2826 вiд 03.12.2013р. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється, тому що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води. – Емітент зобов’язань та забезпечень не має.  - Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. - Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. -Пiдприємство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв, тому в змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня: - iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду - iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року - iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття -iIнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - Пiдприємство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому в змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi: - Основнi вiдомостi про ФОН - Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - Правила ФОН - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної звiтностiї, вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi, тому що емiтент не здiйснювал випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. - В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї (iнформацiя щодо корпоративного стану вiдсутнi данi наглядової ради тому що цей орган не обирався. -В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про посадових осiб емiтента, Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо паспортних даних фiзичних осiб (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав), тому що фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття паспортних даних. Iнформацiя про осiб, що володiють 10% i бiльше акцiй емiтента вiдображена станом на 31.12.2017 року. -В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо прiзвища, iм"я, по батьковi фiзичних осiб, тому що фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття цiєї iнформацiї. Рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" вiдбулисяя 25 квiтня 2017 року за адресою: м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 190-А, ПрАТ "МIСТО", перший поверх, кабiнет Генерального директора.Рiчнi (черговi) загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" у 2018 роцi вiдбулися 06 квiтня 2018 року за адресою: м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 190-А, ПрАТ "МIСТО", перший поверх, кабiнет Генерального директора.

 
 

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А 01 номер 424

3. Дата проведення державної реєстрації

21.11.2003

4. Територія (область)

Харківська

5. Статутний капітал (грн)

14492437.5

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

10

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

77.33 Надання в оренду офiсних машин i устатковання, у тому числi комп'ютери

63.99 Надання iнших iнформацiйних послуг, н.в.i.у.

10. Органи управління підприємства

Згiдно з положенням про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв затвердженим Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013 р. iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) поточний рахунок

26008707230420

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) поточний рахунок

26008707230420

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гризунов Анатолiй Захарович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "МIСТО" - член Правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 Згiдно Статуту

9) Опис

Обраний на посаду Голови Правлiння ПрАТ "МIСТО" 25.04.2017 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Особа обiймала посади за останнi п'ять рокiв: директор ТОВ "Мiсто-Готель" (обiймає), директор ПП "Аквила" (обiймає), член Правлiння ПрАТ "Мiсто". До моменту обрання Головою Правлiння ПрАТ "МIСТО" Гризунова Анатолiя Захаровича, Головою Правлiння ПрАТ "МIСТО" був Кожухов Олексiй Анатолiйович (припинено повноваження Голови Правлiння Кожухова Олексiя Анатолiйовича - 25.04.2017 року).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Артикуленко Наталя Вiкторiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

32

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Немає

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 Згiдно Статуту

9) Опис

Обрана на посаду Члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" 25.04.2017 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 32 рокiв. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець. Артикуленко Наталя Вiкторiвна обрана на посаду члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" замiсть Лисенко Iрини Дмитрiвни (повноваження члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" Лисенко Iрини Дмитрiвни припинено 25.04.2017 року, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО").

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шумiлкiн Володимир Андрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Немає

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 Згiдно Статуту

9) Опис

Обраний на посаду Члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" 25.04.2017 року (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2018 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. Не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Загальний стаж роботи - 42 роки. Особа обiймала (обiймає) посади за останнi п'ять рокiв: приватний пiдприємець.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Виноградов Анатолiй Венiаминович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

42

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Громадська органiзацiя "Харкiвський мiський фонд "Пульс", президент фонду

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.10.2009 Згiдно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки генерального директора визначенi Статутом Товариства. Обраний Генеральним директором ПрАТ "МIСТО" вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Мiсто" № 9.1 вiд 27 жовтня 2009 р. Обiймає посаду директора на приватному пiдприємствi "Альтор-2007", приватному пiдприємствi "Мегас-М". Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займав посаду старшого iнспектора господарсько-експлуатацiйного вiддiлу, iнспектор вантажно-пасажирського вiддiлу, головний спецiалiст ХГМФ "Прогрес", президент харкiвського мiського фонду "Вибiр", старший спецiалiст фонду, президента фонду Громадської органiзацiї "Харкiвський мiський фонд "Пульс". Загальний стаж роботи - 42 рокiв. Протягом звiтного перiоду змiн у персональному складi щодо конкретної особи не вiдбувалося. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кожухов Олексiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "МIСТО" - Член Правлiння ПрАТ "МIСТО" - Голова Правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

25.04.2017 Згiдно Статуту

9) Опис

Обраний Ревiзором ПрАТ "МIСТО" на пiдставi рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/25 вiд 25.04.2017 року). Термiн повноважень та обсяг повноважень - згiдно Статуту. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв перебував на посадi Голови Правлiння ПрАТ "МIСТО" (до 25.04.2017 року).

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Правлiння (колишнiй)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кожухов Олексiй Анатолiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "МIСТО" - Голова Правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.06.2006 Згiдно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом Товариства. Обраний Головою Правлiння вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв закритого акцiонерного товариства "Мiсто" протокол № 6 вiд 17 липня 2006 року Не обiймає посади на iнших пiдприємствах. Iнформацiї щодо попереднiх посад немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Загальний стаж роботи - 14 рокiв. Згiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" (Протокол № 1/25 вiд 25.04.2017 року) повноваження Голови Правлiння Кожухова Олексiя Анатолiйовича було припинено та призначено Кожухова Олексiя Анатолiйовича Ревiзором ПрАТ "МIСТО".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Правлiння (колишнiй)

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисенко Iрина Дмитрiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

н/д

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне акцiонерне товариство "Мiсто", директор з фiнансiв

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.10.2009 Згiдно Статуту

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена Правлiння визначенi Статутом Товариства. Обрана членом Правлiння Товариства вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв Закритого акцiонерного товариства "Мiсто" № 9.1 вiд 27 жовтня 2009 р. Обрана на посаду директора з фiнансiв вiдповiдно до наказу № 49-К вiд 19.07.2006 р. Не обiймає посади на iнших пiдприємствах Iнформацiї щодо попереднiх посад немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Займала посаду директора з фiнансiв. Загальний стаж роботи - 15 рокiв. Згiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "МIСТО" (Протокол № 1/25 вiд 25.04.2017 року) повноваження члена Правлiння ПрАТ "МIСТО" Лисенко Iрини Дмитрiвни було припинено.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Правлiння

Гризунов Анатолiй Захарович

н/д

0

0

0

0

0

0

Член Правлiння

Артикуленко Наталя Вiкторiвна

н/д

1289

20.568054

1289

0

0

0

Член Правлiння

Шумiлкiн Володимир Венiаминович

н/д

1567

25.003989

1567

0

0

0

Генеральний директор

Виноградов Анатолiй Венiаминович

н/д

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Кожухов Олексiй Анатолiйович

н/д

1048

16.722514

1048

0

0

0

Голова Правлiння (колишнiй)

Кожухов Олексiй Анатолiйович

н/д

1048

16.722514

1048

0

0

0

Член Правлiння (колишнiй)

Лисенко Iрина Дмитрiвна

н/д

0

0

0

0

0

0

Усього

3904

62.294557

3904

0

0

0

 

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

фiзична особа

1048

16.722514

1048

0

фiзична особа

1289

20.568054

1289

0

фiзична особа

2029

32.375937

2029

0

фiзична особа

1567

25.003989

1567

0

Усього

5933

94.670494

5933

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

 

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

 

 

чергові

позачергові

X

 

Дата проведення

25.04.2017

Кворум зборів**

100

Опис

Рiчнi (черговi) Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" в звiтному роцi проведено 25.04.2017 року. - Кворум зборiв - 100,0%. 
Проведення загальних зборiв iнiцiювало Правлiння Товариства. 
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «МIСТО».
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «МIСТО».
3. Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «МIСТО».
4. Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ «МIСТО» за 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ «МIСТО» за 2016р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв.
6. Затвердження рiчного балансу та звiту ПрАТ «МIСТО» за 2016р.
7. Про порядок розподiлу прибутку ПрАТ «МIСТО» за 2016р.
8. Про визначення основних напрямiв дiяльностi ПрАТ «МIСТО» на 2017р.
9. Обрання та звiльнення членiв Правлiння.
10. Обрання та звiльнення членiв Ревiзiйної комiсiї (Ревiзора).
11. Про затвердження та пiдписання акцiонерами нової редакцiї Статуту ПрАТ «МIСТО».

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.09.2011

101/20/1/11

ХТУ ДКЦПФР

UA4000135974

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

2312.50

6267

14492437.50

100

Опис

Емiтент не має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. Емiтент не планує укладати угоди з органiзаторами торгiвлi цiнними паперами про розмiщення цiнних паперiв на бiржах та в позабiржових торговельно- iнформацiйних системах. Акцiї не включенi до лiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах. Свiдоцтво № 101/20/1/11 видане ХТУ ДКЦПФР, дата реєстрацiї 12.09.2011 р., видано у зв'язку з приведенням дiяльностi товариств у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

30241.5

29922.3

0

0

30241.5

29922.3

будівлі та споруди

32831.5

33079.9

0

0

32831.5

33079.9

машини та обладнання

2679.9

2679.9

0

0

2679.9

2679.9

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

1743.3

1918.1

0

0

1743.3

1918.1

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

30241.5

29922.3

0

0

30241.5

29922.3

Опис

Переоцiнка основних засобiв не проводилася, податкових ефектiв у зв'язку з переоцiнкою немає. Iнших змiн вартостi, крiм розкритих у таблицi, не було. Для розрахунку амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод з урахуванням класифiкацiї основних засобiв. Строк корисного використання по класах ОЗ становить 5-15 рокiв. Вартiсть основних засобiв на дату балансу (31.12.2017 р.) складає: - первiсна вартiсть - 38031,5 тис.грн.; - нарахованих знос - 8109.2 тис.грн.; - залишкова (балансова) вартiсть - 29922.3 тис.грн. Пiдприємство використовує власнi основнi засоби. Обмежень на використання майна не має. Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював нiяких правочинiв з основними засобами. Мiсцезнаходження основних засобiв: 61145, м. Харкiв, вул. Клочкiвська, б. 190-А, Шевченкiвський р-н., Харкiвська обл. Екологiя на використання активiв не впливає. Попереднiх оплат у зв'язку з придбанням чи продажем основних засобiв у майбутньому немає. Нематерiальнi активи амортизуються за прямолiнiйним методом протягом строку їх корисного використання. Невизнаних у фiнансовiй звiтностi, але контрольованих Компанiєю нематерiальних активiв, немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

15452.9

15452.9

Статутний капітал (тис. грн.)

14492

14492

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

14492

14492

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 39 вiд 25.02.2000 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв(15452.9 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(14492.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

 

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

25.04.2017

25.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма "ЮНIС" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23326431

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, Харкiвська область, мiсто Харкiв, проспект Перемоги, будинок 76, квартира 429

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0919 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д н/д н/д н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

н/д

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

н/д

Номер та дата договору на проведення аудиту

№ 30/АФЗ/2018
14.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

14.03.2018
09.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

09.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

8000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Аудиторська фiрма "Юнiс" у формi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23326431

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, Харкiвська область, мiсто Харкiв, проспект Перемоги, будинок 76, квартира 429

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0919 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

н/д н/д н/д н/д

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

н/д

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
30.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

 

Номер та дата договору на проведення аудиту

30/АФЗ/2018
14.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

14.03.2018
09.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

09.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

8000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)

 

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 
ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МIСТО"
станом на 31.12.2017 року.

Акцiонерам та керiвництву
ПРАТ "МIСТО"
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIСТО" (надалi ПРАТ "МIСТО"), що додається, яка включає фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва, що в свою чергу включає баланс станом 31 грудня 2017 року, звiт про фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки, який складає повний комплект фiнансової звiтностi згiдно чинного законодавства України для суб’єкта малого пiдприємництва.
Основнi вiдомостi про емiтента:
1. Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО".
2. Код ЄДРПОУ – 32759959;
3. Мiсцезнаходження: 61141, Харкiвська обл., мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190 А; тел.: +380577581702, +380577581703.
4. Дата державної реєстрацiї – 21.11.2003 року.

Опис аудиторської перевiрки:
При проведеннi перевiрки аудитор керувався вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (МСА), якi визнанi аудиторською палатою України в якостi нацiональних, Законами України "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про акцiонернi товариства", Нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку України, П(С)БО, а також iншими законодавчими та нормативними документами, регулюючими дiяльнiсть товариства та практикою аудиторської дiяльностi. Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд аудитора дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. При складаннi аудиторського звiту аудитор керувався вимогами МСА №700 "Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", №705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора" та 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора".
Пiдготовка, та проведення аудиту, пiсля необхiдної стадiї планування, яка здiйснюється задля виявлення суттєвостi можливих помилок, здiйснено на рiвнi, що дозволяє iз достатнiм рiвнем впевненостi робити висновки щодо достовiрностi фiнансової звiтностi. Аудитори використали принцип вибiркової перевiрки, метод опитування та аудиторськi тести. Метод суцiльної перевiрки був використаний у вiдношеннi тих матерiалiв, якi можуть, на професiйну думку аудиторiв, суттєво вплинути на результати перевiрки.
Концептуальну основу фiнансової звiтностi Товариства складають Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку та По¬ложення (стандарти) бухгалтерського облiку, якi чиннi в Українi на дату балансу. На нашу думку фiнансова звiтнiсть Товариства складена за принципом ведення бухгалтерського облiку за iсторичною собiвартiстю та у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99р. № 996 та вимог за-стосованої концептуальної основи з дотриманням Нацiональних по¬ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996, Нацiональних по¬ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку та Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки, щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, якi рiшенням Аудиторської палати України вiд 31 березня 2011 року № 229/7 затвердженi для обов'язкового застосування при виконаннi завдань з 01 травня 2011 року в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (у редакцiї, що видана у 2015 роцi, що затвердженi в якостi нацiональних стандартiв аудиту рiшенням АПУ вiд 04.05.2017 № 344 з 01.06.2017 року). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядають заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Аудитори не засвiдчують фiнансову звiтнiсть i не гарантують, що фiнансова звiтнiсть є абсолютно правильною, аудитор висловлює своє професiйне судження стосовно фiнансової звiтностi пiдприємства.

Висловлення думки.
На нашу думку, повний пакет фiнансової звiтностi (фiнансовий звiт суб’єкта малого пiдприємництва) ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МIСТО" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, складений в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовної концептуальної основи – Нацiональних по¬ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку та По¬ложень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. № 996 (зi змiнами i доповненнями), якi чиннi в Українi на дату балансу, та прийнятої облiкової полiтики. Фiнансовий звiт достовiрно вiдображає фiнансовий стан ПРАТ "МIСТО" станом на 31.12.2017 р. та його фiнансовi результати. Данi фiнансової звiтностi ПРАТ "МIСТО", на думку аудиторiв, вiдповiдають даним облiку. Також данi окремих форм звiтностi не суперечать одна однiй.

Не вносячи застережень до цього звiту незалежного аудитора, привертаємо увагу та той факт, що аудитори не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов’язань станом на 31 грудня 2017 року, оскiльки не були запрошенi для проведення цiєї процедури ПРАТ "МIСТО". Проте коригування, якi могли б бути необхiдними пiсля проведення iнвентаризацiї, на думку аудиторiв суттєво не вплинули би на достовiрнiсть та об'єктивнiсть фiнансової звiтностi. На думку аудиторiв в найближчому майбутньому ПРАТ "МIСТО" буде продовжувати вiдчувати вплив нестабiльної економiки в країнi. Наслiдками цього є суттєва невизначенiсть, яка може впливати на майбутнi операцiї, вiдшкодування вартостi активiв ПРАТ "МIСТО" та здатнiсть обслуговувати та сплачувати свої борги. ПРАТ "МIСТО" функцiонує в нестабiльному економiчному середовищi в країнi та в свiтi. Економiчна стабiльнiсть буде значною мiрою залежати вiд ефективностi фiскальних та iнших заходiв, якi проводить Уряд України та свiтова спiльнота. Не iснує чiткого уявлення, якi заходи будуть здiйсненi у зв'язку з iснуючою економiчною ситуацiєю. Ми не маємо змоги передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства на найближчi 12 мiсяцiв. Проведений аудит, в свою чергу не виявив суттєвих внутрiшнiх причин та подiй у ПРАТ "МIСТО", якi мали би вплив на можливiсть безперервної дiяльностi протягом 12-мiсяцiв пiсля звiтної дати.

 
 
 

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

1

0

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

 

Акціонери

 

X

Депозитарна установа

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

 

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

 

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

 

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

 

Підняттям рук

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 

Так

Ні

Реорганізація

 

X

Додатковий випуск акцій

 

X

Унесення змін до статуту

 

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

 

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

 

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

 

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

 

X

Інше (запишіть):

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 

Так

Ні

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

 

X

Ревізійна комісія (ревізор)

 

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

 

Інше (зазначити)

 

 

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 

Так

Ні

Складу

 

X

Організації

 

X

Діяльності

 

X

Інше (запишить)

н/д

 

н/д

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

 

X

Аудиторський

 

X

З питань призначень і винагород

 

X

Інвестиційний

 

X

Інші (запишіть)

 

Інші (запишіть)

 

 

 
 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

 

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

 

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

 

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

 

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

 

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

 

X

Відсутність конфлікту інтересів

 

X

Граничний вік

 

X

Відсутні будь-які вимоги

 

X

Інше (запишіть):

 

X

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

 

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

 

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

 

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

 

X

Інше (запишіть)

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

кількість членів ревізійної комісії осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так


 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

 

X

Положення про наглядову раду

 

X

Положення про виконавчий орган

 

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

 

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

 

X

Положення про акції акціонерного товариства

 

X

Положення про порядок розподілу прибутку

 

X

Інше (запишіть):

н/д

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

 

X

Менше ніж раз на рік

 

X

Раз на рік

X

 

Частіше ніж раз на рік

 

X

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

 

X

Наглядова рада

 

X

Виконавчий орган

X

 

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

 

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

 

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

 

Наглядова рада

 

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

 

X

Стороння компанія або сторонній консультант

 

X

Перевірки не проводились

 

X

Інше (запишіть)

незалежний аудитор

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

 

За дорученням загальних зборів

 

X

За дорученням наглядової ради

 

X

За зверненням виконавчого органу

 

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

 

X

Інше (запишіть)

н/д

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

 

Випуск депозитарних розписок

 

X

Випуск облігацій

 

X

Кредити банків

 

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

 

X

Інше (запишіть): н/д

   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

 

Так, плануємо розпочати переговори

 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

 

Не визначились

X

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: н/д

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: н/д

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

н/д 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

 

     

КОДИ

   

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"

за ЄДРПОУ

32759959

Територія

 

за КОАТУУ

6310136300

Організаційно-правова форма господарювання

 

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

68/20

Середня кількість працівників

   

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

 

Адреса, телефон

61145, Україна, Харкiвська область, мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А, +38(057)7581704

 

 

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2017 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

30241.5

29922.3

- первісна вартість

1011

37532

38031.5

- знос

1012

( 7290.5 )

( 8109.2 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

30241.5

29922.3

II. Оборотні активи

Запаси

1100

31.6

18.6

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

1636.6

2143.1

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

2.5

4.0

- у тому числі податок на прибуток

1136

2.4

3.9

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

3171.3

2866.8

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

26.0

45.4

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

5.5

Усього за розділом II

1195

4868.0

5083.4

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

35109.5

35005.7

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

14492.4

14492.4

Додатковий капітал

1410

0

0

Резервний капітал

1415

39.8

39.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

920.7

965.7

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

15452.9

15497.9

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

0

0

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

16495.1

16495.1

- товари, роботи, послуги

1615

425.3

240.7

розрахунками з бюджетом

1620

16.7

3.6

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

3.6

0.1

- з оплати праці

1630

11.7

7.1

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

2704.2

2761.2

Усього за розділом IІІ

1695

19656.6

19507.8

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

35109.5

35005.7

 

 

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

6773.8

7473.3

Інші операційні доходи

2120

0

0.5

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

6773.8

7474.2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 6564.3 )

( 6903.2 )

Інші операційні витрати

2180

( 154.6 )

( 338.9 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 0 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 6718.9 )

( 7242.1 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

54.9

232.1

Податок на прибуток

2300

( 9.9 )

( 20.2 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

45.0

211.9

 

Примітки до балансу

Примiтки до Балансу станом на 31.12.2017 року:
Облiкова полiтика у ПрАТ «МIСТО» регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" вiд 01.01.2016 року № 1 Протягом звiтного перiоду зберiгається незмiннiсть облiкової полiтики.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї у ПрАТ «МIСТО» станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Станом на 31.12.2017 року у ПрАТ «МIСТО» є в наявностi власнi основнi засоби по первiснiй вартостi на суму 38 031,5 тис. грн., амортизацiя (знос) яких складає 8 109,2 тис. грн., залишкова вартiсть становить 29 922,3 тис. грн. Синтетичний та аналiтичний облiк основних засобiв здiйснюється вiдповiдно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основнi засоби". У бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi вiдображенi данi про надходження, реалiзацiю, лiквiдацiю та iнше вибуття, ремонту основних засобiв, iнвентаризацiї. Iндексацiї основних засобiв у 2017 роцi не було. Амортизацiя (знос) нараховується вiдповiдно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основнi засоби" по кожному об’єкту. Методи визначення зносу вибранi у товариствi протягом звiтного перiоду не змiнювались.
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Iншi необоротнi активи на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Виробничi запаси станом на 31.12.2017 року складають 18,6 тис. грн., якi протягом звiтного перiоду зменшились на 13,0 тис. грн. Протягом звiтного перiоду оцiнка вибуття запасiв при їх вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi виконувалась на основi методу ФIФО - за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв за методом ФIФО базується на припущеннi, що запаси використовуються у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до товариства (вiдображенi у бухгалтерському облiку), тобто запаси, якi першими вiдпускаються у виробництво (продаж та iнше вибуття), оцiнюються за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв. Оцiнка запасiв на дату балансу вiдповiдає положенням прийнятим у ПрАТ «МIСТО» облiкової полiтики. Дооцiнка та уцiнка запасiв у 2017 роцi не проводилася. Метод оцiнки вибуття запасiв на протязi звiтного перiоду не змiнювався. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв вiдображується згiдно чинного законодавства України.
Дебiторська заборгованiсть складає 5 013,9 тис. грн., яка збiльшилась на 203,5 тис. грн., а саме:
- за роботи, послуги 2143,1 тис. грн., збiльшилась на 506,5 тис. грн.;
- iз бюджетом 4,0 тис. грн., збiльшилась на 1,5 тис. грн.;
- iнша поточна дебiторська заборгованiсть 2866,8 тис. грн., яка за звiтний перiод зменшилась на 304,5 тис. грн.;
Поточнi фiнансовi iнвестицiї на 31.12.2017 року - вiдсутнi.
Облiк грошових коштiв i розрахункiв здiйснюється згiдно "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15 грудня 2004 року № 637.
Станом на 31.12.2017 року грошовi кошти та їх еквiваленти у нацiональнiй валютi становлять – 45,4 тис. грн., що на 19,4 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.012017 року.
Iншi оборотнi активи станом на 31.12.2017 року становлять – 5,5 тис. грн., що на 5,5 тис.грн. бiльше нiж станом на 01.012017 року.
Витрати майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2017 року вiдсутнi.
Вiдомостi про власний капiтал.
Зареєстрований (пайовий) капiтал становить 14 492 437,50 грн. який роздiлений на 6267 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю однiєї акцiї 2312,50 грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився. Зареєстрований (пайовий) капiтал повнiстю сплачений у сумi 14 492,4 тис. грн.
Додатковий капiтал вiдсутнiй.
Резервний капiтал 39,8 тис. грн., який протягом звiтного перiоду не змiнився. 
Нерозподiлений прибуток на кiнець звiтного перiоду становить 965,7 тис. грн., який за звiтний перiод, зрiс на 45,0 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу становить суму 15 497,9 тис. грн., який зрiс на 45,0 тис. грн.
Довгостроковi зобов’язання, цiльове фiнансування та забезпечення станом на 31.12.2017 року – вiдсутнi.
Поточнi зобов’язання.
Облiк зобов’язань здiйснюється у вiдповiдностi до НСБО 11 "Зобов’язання".
Станом на 31.12.2017 року кредиторська заборгованiсть складає 19 507,8 тис. грн., яка зменшилась на 148,8 тис. грн., а саме:
- поточнi зобов’язання за довгостроковими зобов'язаннями – 16495,1 тис. грн., що дорiвнює значенню станом на 01.01.2017 року;
- за товари, роботи, послуги 240,7тис. грн., що на 184,6 тис. грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- з бюджетом – 3,6 тис. грн., що на 13,1 тис. грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- зi страхування – 0,1 тис. грн., що на 3,5 тис. грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- з оплати працi – 7,1 тис. грн., що на 4,6 тис. грн. менше нiж станом на 01.01.2017 року;
- iншi поточнi зобов'язання – 2761,2 тис. грн., що на 57,0 тис. грн. бiльше нiж станом на 01.01.2017 року.
Станом на 31.12.2017 року зобов’язання, пов’язанi з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття вiдсутнi.

Примітки до звіту про фінансові результати

Примiтки: До Звiту про фiнансовi результати за 2017 р.
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) ПрАТ «МIСТО» складений на основi даних бухгалтерського облiку, який ведеться згiдно Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV з урахуванням внесених до нього.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 6773,8 тис. грн.
Iншi операцiйнi доходи – 0 тис. грн.
Iншi доходи – 0 тис. грн.
Разом чистi доходи склали – 6773,8 тис. грн.
Разом витрати склали – 6718,9 тис. грн., а саме:
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї(робiт, послуг) – 6564,3 тис. грн.,
Iншi операцiйнi витрати – 154,6 тис. грн.
Податок на прибуток – 9,9 тис.грн.
Чистий прибуток (ряд 2350) за звiтний 2017 рiк становить – 45,0 тис. грн.
Чистий прибуток, що припадає на одну акцiю складає – 7,18 грн.

Керівник

Виноградов Анатолiй Венiаминович

Головний бухгалтер

Гур'єва Любов Максимiвна

 

4,112 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Забронировать столик в клуб Мiсто

Чтобы забронировать столик в клуб Miсто, впишите на какую дату, свое имя и номер телефона. С Вами свяжется наш Администратор.

Дата:

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×

Подписаться на SMS рассылку клуба Miсто

Если вы хотите получать SMS уведомления о вечеринках, акциях и новостях клуба Мiсто, впишите свое Имя и Номер телефона.

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×