Харьков, ул. Клочковская 190-а
тел: (057) 758-17-02
моб: (095) 238-28-02

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор

 

 

 

Виноградов Анатолiй Венiаминович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік


I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО"

2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

32759959

4. Місцезнаходження емітента

61145 Харкiвська область Дзержинський м. Харкiв вул. Клочкiвська, буд. 190-А

5. Міжміський код, телефон та факс емітента

057-758-17-02 057-758-17-03

6. Електронна поштова адреса емітента

law@mistoclub.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії


(дата)


2. Річна інформація опублікована у

iдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"

 


(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 (дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

http://mistoclub.com/uvedomlenie

в мережі Інтернет

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст


1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

- Емiтент здiйснив закрите розмiщення цiнних паперiв, тому вiн розкриває рiчну iнформацiю вiдповiдно до вимог п.п. 2) п. 1. глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 03.12.2013р.


- Пiдприємство не має лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi.

- Пiдприємство в звiтному роцi не приймало участi в створеннi юридичних осiб.

- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря, тому що на пiдприємствi не введено посаду корпоративного секретаря.

- Пiдприємство не заключало договорiв з рейтинговими агенствами щодо визначення рiвня кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента.


- В iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента вказанi посадовi особи та володiння акцiями емiтента станом на 31.12.2016р. Деякi посадовi особи не володiють акцiями емiтента.


- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо випускiв облiгацiй, тому що облiгацiї емiтентом не випускались.

- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо iнших цiнних паперiв (крiм iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН), тому що iншi цiннi папери емiтентом не випускались.

- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо похiдних цiнних паперiв, тому що похiднi цiннi папери емiтентом не випускались.

- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду, тому що емiтентом не приймалось рiшення про викуп акцiї емiтентом.


- Згiдно частини 6 п. 15 глави 4 роздiлу III Положення "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" затвердженого Рiшенням НКЦПта ФР №2826 вiд 03.12.2013р. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється, тому що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу, води.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв.

- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не надається, тому що в звiтному перiодi не приймалися рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.


iдприємство не є емiтентом iпотечних цiнних паперiв, тому в змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня:

- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття

- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного року

- iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття

-iIнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв

- iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв


- Пiдприємство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН, тому в змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi:

- Основнi вiдомостi про ФОН

- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН

- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН

- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН

- Правила ФОН


- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутня iнформацiя щодо фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної звiтностiї, вiдсутнiй звiт про стан об'єкта нерухомостi, тому що емiтент не здiйснювал випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.


- В змiстi iнформацiї, що входить до складу рiчної iнформацiї (iнформацiя щодо корпоративного стану вiдсутнi данi щодо ревiзiйної комiсiї, наглядової ради тому що цi органи не обирались.


-В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про посадових осiб емiтента, Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо паспортних даних фiзичних осiб (серiя, номер, дата видачi, орган, який видав), тому що фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття паспортних даних.

-В змiстi iнформацiї ( Iнформацiя про осiб що володiють 10% акцiй емiтента), що входить до складу рiчної iнформацiї, вiдсутнi данi щодо прiзвища, iм"я, по батьковi фiзичних осiб, тому що фiзичнi особи не надалi згоди на розкриття цiєї iнформацiї.


Черговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" вiдбудуться 25 квiтня 2017 року за адресою: м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 190-А, ПрАТ "МIСТО", перший поверх, кабiнет Генерального директора.
III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрцію юридичної особи ( за наявності )

серія А 01 № 424584

3. Дата проведення державної реєстрації

21.11.2003

4. Територія (область)

Харкiвська область

5. Статутний капітал (грн.)

14492437.50

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0.000

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

8. Середня кількість працівників (осіб)

11

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.2

НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

77.3

НАДАННЯ В ОРЕНДУ ІНШИХ МАШИН, УСТАТКОВАННЯ ТА ТОВАРІВ

63.99

НАДАННЯ ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ, Н. В. І. У.

10. Органи управління підприємства

Згідно з "Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів", затв. Рішенням НКЦПФР № 2826 від 03.12.2013 р., інформацію про органи управління емітента не заповнюють емітенти-акціонерні товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26008707230420

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

5) МФО банку

380805

6) Поточний рахунок

26008707230420


V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Виноградов Анатолій Веніаминович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1960

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

41

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Громадська організація "Харківський міський фонд "Пульс", президент фонду

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.10.2009 Згідно Статута

9) опис Повноваження та обов'язки генерального директора визначені статутом товариства.

Обраний генеральним директором товариства відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Місто" № 9.1 від 27 жовтня 2009 р.

Обіймає посаду директора на приватному підприємстві "Винтор", приватному підприємстві "Альтор-2007", приватному підприємстві "Мегас-М".

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Займав посаду старшого інспектора господарсько-експлуатаційного відділу, інспектор вантажно-пасажирського відділу, головний спеціаліст ХГМФ "Прогрес", президент харківського міського фонду "Вибір", старший спеціаліст фонду, президента фонду Громадської організації "Харківський міський фонд "Пульс".

Загальний стаж роботи - 41 років

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної особи не відбувалося.


1) посада

Голова Правління

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кожухов Олексій Анатолійович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Немає

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

17.06.2006 Згідно Статута

9) опис Повноваження та обов'язки голови правління визначені статутом товариства.

Обраний головою правління відповідно до рішення загальних зборів акціонерів закритого акціонерного товариства "Місто" протокол № 6 від 17 липня 2006 року

Не обіймає посади на інших підприємствах.

Інформації щодо попередніх посад немає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 12 років

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної особи не відбувалося.


1) посада

Член правління Товариства

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гризунов Анатолій Захарович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Немає

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.10.2009 Згідно Статута

9) опис Повноваження та обов'язки члена правління визначені статутом товариства.

Обраний членом наглядової ради товариства відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Місто" № 9.1 від 27 жовтня 2009 р.

Обрано на посаду заступника директора комплексу згідно наказу № 52- К від 30.12.2011 р.

Звільнений по переводу в ПП "Мегас-М" відповідно до наказу № 33-К від 31.07.2012 р.

Обіймає посаду директора на приватному підприємстві "Аквила", товариство з обмеженою відповідальністю "Олна", приватному підприємстві "Фаворит М", товариство з обмеженою відповідальність "Місто-Готель".

Інформації щодо попередніх посад немає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Загальний стаж роботи - 14 років

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.


1) посада

Член правління Товариства

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисенко Ірина Дмитрівна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватне акціонерне товариство "Місто", директор з фінансів

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано

27.10.2009 Згідно Статута

9) опис Повноваження та обов'язки члена правління визначені статутом товариства.

Обрана членом правління товариства відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства "Місто" № 9.1 від 27 жовтня 2009 р.

Обрана на посаду директора з фінансів відповідно до наказу № 49-К від 19.07.2006 р.

Не обіймає посади на інших підприємствах

Інформації щодо попередніх посад немає.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

Займала посаду директора з фінансів.

Загальний стаж роботи - 15 років

Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.

Протягом звітного періоду змін у персональному складі щодо конкретної посадової особи не відбувалось.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітентаПосада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

Привілейовані

іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Виноградов Анатолій Веніаминович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Голова Правління

Кожухов Олексій Анатолійович

д/н д/н д/н

1048

16.72251475985

1048

0

0

0

Член правління Тоавриства

Гризунов Анатолій Захарович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член правління Товариства

Лисенко Ірина Дмитрівна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

1048

16.72251475985

1048

0

0

0


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітентаНайменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

привілейо-вані

іменні

привілейо-вані на пред'явни-ка

Вiнмор Глобал Лiмiтед

61,879

БЕЛIЗ  2670 , Белiз Вугол вулиць Айр та Хатсон, оф. 306

1565

24.972075953407

0

1565

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явни-ка

привілейо-вані

іменні

Привілейо-вані на пред'явни-ка

фiзична особа

д/н д/н д/н

1048

16.72251475985

0

1048

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н д/н

1289

20.5680548907

0

1289

0

0

0

фiзична особа

д/н д/н д/н

2029

32.37593745014

0

2029

0

0

0

Усього

5931

94.638583054093

0

5931

0

0

0


VII. Інформація про загальні збори акціонерів


Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові

X

Дата проведення

30.04.2016

Кворум зборів

100

Опис

- Черговi загальнi збори акцiонерiв в звiтному роцi проведено - 30.04.2016 року.

- Кворум зборiв - 100,0%.

- Проведення загальних зборiв iнiцiювало правлiння товариства.

- Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:


1.Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО".

2.Обрання Голови та Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО".

3.Затвердження регламенту роботи Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО".

4.Звiт Правлiння про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi ПРАТ "МIСТО" за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

5.Затвердження звiту та висновкiв ревiзiйної комiсiї ПрАТ "МIСТО" за 2015р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв.

6.Затвердження рiчного балансу та звiту ПрАТ "МIСТО" за 2015р.

7.Про порядок розподiлу прибутку ПрАТ "МIСТО" за 2015р.

8.Про визначення основних напрямiв дiяльностi ПрАТ "МIСТО" на 2015р.

9.Про затвердження та пiдписання акцiонерами нової редакцiї Статуту ПрАТ "МIСТО".

10.Затвердження ринкової вартостi акцiй Товариства.

11.Про збiльшення статутного фонду Товариства шляхом збiльшення кiлькостi акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв.

12.Про збiльшення статутного капiталу Товариства шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв..

13.Про приватне розмiщення акцiй Товариства, затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй та проспекту емiсiї акцiй, затвердження перелiку осiб, якi є учасниками цього розмiщення.

14.Визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо: внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй органом емiтента, уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi

15.Визначення уповноважених осiб Товариства , яким надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй; проводити дiї щодо здiйснення обов_язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй.

16.Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення.- Пропозицiй та зауважень до перелiку питань порядку денного не поступало.

- Результати розгляду питань порядку денного - питання порядку денного розглянуто, вiдповiднi рiшення по питанням прийнято.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.09.2011

101/20/1/11

ХТУ ДКЦПФР

UA4000135974

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарнi iменнi

2312.50

6267

14492437.50

100.000000000000

Опис

Мета випуску акцій є створення підприємства.

Емітент не має інформації щодо здійснення торгівлі його цінними паперами на зовнішніх ринках.

Емітент не планує укладати угоди з організаторами торгівлі цінними паперами про розміщення цінних паперів на біржах та в позабіржових торговельно- інформаційних системах.

Акції не включені до лістингу цінних паперів емітента на фондових біржах.

Свідоцтво № 101/20/1/11 видане ХТУ ДКЦПФР, дата реєстрації 12.09.2011 р., видано у зв'язку з приведенням діяльності товариств у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента


1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )


Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис.грн.)

Орендовані основні засоби (тис.грн.)

Основні засоби , всього (тис.грн.)

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

На початок періоду

На кінець періоду

1.Виробничого призначення

30455.500

30241.500

0.000

0.000

30455.500

30241.500

- будівлі та споруди

29882.900

29607.000

0.000

0.000

29882.900

29607.000

- машини та обладнання

556.900

562.000

0.000

0.000

556.900

562.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

15.700

72.500

0.000

0.000

15.700

72.500

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

30455.500

30241.500

0.000

0.000

30455.500

30241.500


Пояснення : Переоцінка основних засобів не проводилася, податкових ефектів у зв'язку з переоцінкою немає. Інших змін вартості, крім розкритих у таблиці, не було.

Для розрахунку амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод з урахуванням класифікації основних засобів. Строк корисного використання по класах ОЗ становить 5-15 років.

Вартiсть основних засобiв на дату балансу (31.12.2016 р.) складає: - первiсна вартiсть - 37532 тис.грн.; - нарахованих знос – 7290.5 тис.грн.; - залишкова (балансова) вартiсть – 30241.5 тис.грн. Пiдприємство використовує власнi основнi засоби. Обмежень на використання майна не має. Протягом звiтного перiоду емiтент не здійснював ніяких правочинів з основними засобами. Мiсцезнаходження основних засобiв: 61145, м. Харків, вул. Клочківська, б. 190-А, Дзержинський р-н., Харкiвська обл. Екологiя на використання активiв не впливає. Капiтальне будiвництво не планувалось.

Договірних зобов'язань щодо придбання основних засобів у майбутньому немає. Попередніх оплат у зв'язку з придбанням чи продажем основних засобів у майбутньому немає.

Нематеріальні активи амортизуються за прямолінійним методом протягом строку їх корисного використання.

Невизнаних у фінансовій звітності, але контрольованих Компанією нематеріальних активів, немає.
2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента


Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

15240.6

15176.8

Статутний капітал (тис.грн.)

14492

14492

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

14492

14492

Опис

Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів(15240.600 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(14492.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.


3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис.грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку, у тому числі :

Х

0.00

Х

Х

Зобов'язання за цінними паперами

Х

0.00

Х

Х

у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :

Х

0.00

Х

Х

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

Х

0.00

Х

Х

За векселями (всього)

Х

0.00

Х

Х

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

Х

0.00

Х

Х

Податкові зобов'язання

Х

34.50

Х

Х

Фінансова допомога на зворотній основі

Х

0.00

Х

Х

Інші зобов'язання

Х

19411.90

Х

Х

Усього зобов'язань

Х

19446.40

Х

Х

Опис

д/н


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

30.04.2016

30.03.2016

Відомості про проведення загальних зборів


ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ


Загальні збори акціонерів


Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2015

1

0

3

2016

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?


Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше

д/н


Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X


У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше

д/н


Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше

д/н


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні


Органи управління


Який склад наглядової ради (за наявності) ?


(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів

0

кількість членів наглядової ради –представників акціонерів

0

кількість членів наглядової ради – незалежних директорів

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0


Чи проводила наглядова рада самооцінку ?


Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

Інші (запишіть)

д/н


У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

Оцінка роботи наглядової ради не проводилась, тому що наглядова рада не обиралась

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?


Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

д/н д/н


У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :

Оцінка роботи комітетів не проводилась, тому що комітети не створювались


Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні


Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?


Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше

д/н


Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?


Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть)

д/н


Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?


Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н


Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0


Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так


Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею
осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні)
Так


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?


Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть)

д/н

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?


Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет торінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні


Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?


Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X


Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?


Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н


Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні


З якої причини було змінено аудитора?


Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н


Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?Так

Ні

Ревізійна комісія ( ревізор )

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

незалежний аудиторЗ ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

незалежний аудитор


Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) НіЗалучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть)

д/н


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?


Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції наступних трьох років

Не визначились

X


Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні


Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так


Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні


У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;

яким органом управління прийнятий: д/н


Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;

укажіть, яким чином її оприлюднено: д/н


Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

д/нФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВАКоди


Дата (рік, місяць, число)

2017

01

01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО"

за ЄДРПОУ

32759959

Територія Харкiвська область

за КОАТУУ

6310136300

Організаційно-правова форма господарювання Акцiонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

за КВЕД

68.2

Середня кількість працівників 11Одиниця виміру : тис. грн. з одним десятковим знакомАдреса 61145 Харкiвська область Дзержинський м. Харкiв вул. Клочкiвська, буд. 190-А 057-758-17-02  1. Баланс на "31" грудня 2016 р.

Форма 1-м

Код за ДКУД

1801006


Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції

1005

--

--

Основні засоби:

1010

30455.5

30241.5

первісна вартість

1011

37001.9

37532.0

знос

1012

( 6546.4 )

( 7290.5 )

Довгострокові біологічні активи

1020

--

--

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

--

--

Інші необоротні активи

1090

--

--

Усього за розділом І

1095

30455.5

30241.5

II. Оборотні активи
Запаси:

1100

52.0

31.6

у тому числі готова продукція

1103

--

--

Поточні біологічні активи

1110

--

--

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

1145.5

1636.6

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

79.6

2.5

у тому числі з податку на прибуток

1136

--

2.4

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

2938.0

3171.3

Поточні фінансові інвестиції

1160

--

--

Гроші та їх еквіваленти

1165

16.4

26.0

Витрати майбутніх періодів

1170

--

--

Інші оборотні активи

1190

--

--

Усього за розділом II

1195

4231.5

4868.0

IІІ. Необоротні активи, утримані для продажу, та групи вибуття

1200

--

--

Баланс

1300

34687.0

35109.5Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

14492.4

14492.4

Додатковий капітал

1410

--

--

Резервний капітал

1415

39.8

39.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

708.8

920.7

Неоплачений капітал

1425

( -- )

( -- )

Усього за розділом І

1495

15241.0

15452.9

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

--

--

III. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків

1600

--

--

Поточна кредиторська заборгованість за :

довгостроковими зобов'язаннями

1610

16495.1

16495.1

за товари, роботи, послуги

1615

127.4

425.3

розрахунками з бюджетом

1620

34.5

16.7

у тому числі з податку на прибуток

1621

--

--

розрахунками зі страхування

1625

2.1

3.6

розрахунками з оплати праці

1630

7.3

11.7

Доходи майбутніх періодів

1665

--

--

Інші поточні зобов'язання

1690

2779.6

2704.2

Усього за розділом IІІ

1695

19446.0

19656.6

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

--

--

Баланс

1900

34687.0

35109.5


Примітки:

Облікова політика у ПрАТ "МІСТО" регламентується чинним законодавством України та Наказом по Товариству "Про облікову політику та організацію бухгалтерського обліку" від 01.01.2015 року № 1. Протягом звітного періоду зберігається незмінність облікової політики.

Станом на 31.12.2015 року нематеріальні активи відсутні.

Незавершені капітальні інвестиції у ПрАТ "МІСТО" станом на 31.12.2015 року відсутні.

Станом на 31.12.2015 року у ПрАТ "МІСТО" є в наявності власні основні засоби по первісній вартості на суму 37 001,0 тис. грн., амортизація (знос) яких складає 6 546,4 тис. грн. Залишкова вартість становить 30 455,5 тис. грн.

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів здійснюється відповідно чинному законодавству України та НСБО № 7 "Основні засоби". У бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відображені дані про надходження, реалізацію, ліквідацію та інше вибуття, ремонту основних засобів, інвентаризації. Індексації основних засобів у 2015 році не було. Амортизація (знос) нараховується відповідно до чинного законодавства та НСБО № 7 "Основні засоби" по кожному об'єкту. Методи визначення зносу вибрані у товаристві протягом звітного періоду не змінювались.

Довгострокові фінансові інвестиції на 31.12.2015 року відсутні.

Виробничі запаси станом на 31.12.2015 року - 52,0 тис. грн.

Протягом звітного періоду оцінка вибуття запасів при їх відпуску у виробництво, продажу та іншому вибутті виконувалась на основі методу ФІФО - за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів за методом ФІФО базується на припущенні, що запаси використовуються у тій послідовності, у якій вони надходили до товариства (відображені у бухгалтерському обліку), тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. Оцінка запасів на дату балансу відповідає положенням прийнятим у ПрАТ "МІСТО" облікової політики.

Дооцінка та уцінка запасів у 2015 році не проводилася. Метод оцінки вибуття запасів на протязі звітного періоду не змінювався.

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів відображується згідно чинного законодавства України.

Дебіторська заборгованість складає 4 163,1 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 420,5тис.грн., а саме:

- за роботи, послуги - 1 145,5 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 342,9 тис. грн.;

- за розрахунками з бюджетом - 79,6 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 0,6 тис. грн.;

- інша поточна дебіторська заборгованість - 2 938,0 тис. грн., яка протягом звітного періоду збільшилась на 77,0 тис. грн.

Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно "Положення про ведення касових операцій у національній валюті", затвердженого постановою Правління НБУ від 15 грудня 2004 року № 637.

Станом на 31.12.2015 року грошові кошти та їх еквіваленти у національній валюті складають 16,4 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшились на 111,0 тис. грн.

Інші оборотні активи станом на 31.12.2015 року 0,0 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшились на 463,0 тис. грн.

Відомості про власний капітал.

Зареєстрований (пайовий) капітал становить 14 492 437,50 (Чотирнадцять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі чотириста тридцять сім) грн.. 50 коп., який розділений на 6267 (Шість тисяч двісті шістдесят сім) простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї простої іменної акції 2 312,50 (Дві тисячі триста дванадцять) грн.50 коп.

Зареєстрований (пайовий) капітал повністю сплачений у сумі 14 492 437,50 (Чотирнадцять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі чотириста тридцять сім) грн.. 50 коп., тобто 100 відсотків.

У ПрАТ "МІСТО" додатковий капітал на 31.12.2015 року відсутній.

У ПрАТ"МІСТО" резервний капітал складає 39,8 тис. грн.., який протягом звітного періоду не змінився.

Нерозподілений прибуток на кінець звітного періоду становить 708,8 тис. грн., який протягом звітного періоду збільшився на 63,8 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу на 31.12.2015 року складає 15 240,6 тис. грн.. який протягом звітного періоду збільшився на 63,8 тис. грн.

Забезпечення наступних витрат і платежів відсутнє.

Зобов'язання:

Облік зобов'язань здійснюється у відповідності до НСБО 11 "Зобов'язання".

Станом на 31.12.2015року довгострокові зобов'язання складають 18 496,0 тис. грн., які протягом звітного періоду не змінились.

Станом на 31.12.2015 року кредиторська заборгованість складає 19 446,4 тис. грн., яка протягом звітного періоду зменшилась на 566,9 тис. грн.,

а саме:

- за товари, роботи, послуги - 127,4 тис. грн.., які зменшились на 100,6 тис. грн.;

- за розрахунками з бюджетом - 34,5 тис. грн.., які протягом звітного періоду збільшились на3,1 тис. грн.

- за розрахунками зі страхування - 2,1 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшились на 2,1 тис. грн.,

- за розрахунками з оплати праці - 7,3 тис. грн., які протягом звітного періоду збільшились на 2,3 тис. грн.

- інші поточні зобов'язання - 2 779,1 тис. грн., які протягом звітного періоду зменшилась на 469,6 тис. грн.

Станом на 31.12.2015 року зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття відсутні.2. ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за рік 2016 рік

Форма N 2-м

Код за ДКУД

1801007


Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7473.3

6477.9

Інші операційні доходи

2120

0.5

1.7

Інші доходи

2240

0.4

8.0

Разом доходи ( 2000 + 2120 + 2240)

2280

7474.2

6487.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

2050

( 6903.2 )

( 6107.6 )

Інші операційні витрати

2180

( 338.9 )

( 316.1 )

Інші витрати

2270

( -- )

( -- )

Разом витрати (2050 + 2180+ 2270)

2285

( 7242.1 )

( 6423.7 )

Фінансовий результат до оподаткування (2280 2285)

2290

232.1

63.9

Податок на прибуток

2300

( 20.2 )

( -- )

Чистий прибуток (збиток) ( 2290 – 2300 )

2350

211.9

63.93,634 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Забронировать столик в клуб Мiсто

Чтобы забронировать столик в клуб Miсто, впишите на какую дату, свое имя и номер телефона. С Вами свяжется наш Администратор.

Дата:

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×

Подписаться на SMS рассылку клуба Miсто

Если вы хотите получать SMS уведомления о вечеринках, акциях и новостях клуба Мiсто, впишите свое Имя и Номер телефона.

Ваше имя:

Ваш номер телефона:

×