Харьков, ул. Клочковская 190-а
тел: (057) 758-17-02
моб: (095) 238-28-02
  01.09.2019 року
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код ЄДРПОУ 32759959)
Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А 
Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (надалі за тектом повідомлення – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто», які скликаються у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та відбудуться 02 жовтня 2019 року.
Початок Загальних зборів о 12 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 11 год. 00 хв. до 11 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора.
Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства.
Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 26 вересня 2019 року.
Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначення м того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mistoclub.com/uvedomlenie1.
Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний, проекти звіту комісії з припинення (перетворення) та передавального акту, надсилається (вручаються) кожному акціонеру персонально, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 29 серпня 2019 року.
Кількість акціонерів – 5 фізичних осіб, які володіють 100% простих акцій Товариства. Кількість акцій – 6267 простих акцій Товариства.
 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання членів лічильної комісії. Припинення їх повноважень.

 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.

 3. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.

 4. Про затвердження звіту комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО».

 5. Про затвердження передавального акту від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТОСПОРТ».

  Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:
 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії Громова Євгена Ігоровича (одноособово). Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.

 2. Обрати Головою Загальних зборів Артикуленко Наталю Вікторівну, Секретарем Загальних зборів Нечипоренко Сергія Олександровича. Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голові та Секретарю Загальних зборів.

 3. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

 4. Визнати роботу комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) задовільною, затвердити звіт комісії з припинення (перетворення) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) – додаток №4 до Протоколу Загальних зборів.

 5.      Затвердити передавальний акт від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТОСПОРТ». Доручити підписання передавального акту з боку ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» Голові комісії по припиненню (перетворенню) Анатолію Веніаминовичу Виноградову.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.
Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» .У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 10-00 години до 11-00 години.
У відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.  
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):
(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
     


Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
   
05.07.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ 4
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
 
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
 
Генеральний директор       Виноградов А. В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
        Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента   І. Загальні відомості  
 1. Повне найменування емітента
            Приватне акціонерне товариство "Місто"
 1. Організаційно-правова форма
            Приватне акціонерне товариство
  1. Місцезнаходження
              61145 місто Харків, вулиця Клочківська
 1. Ідентифікаційний код юридичної особи
            32759959
 1. Міжміський код та телефон, факс
            0577196919, 0577581704
 1. Адреса електронної пошти
            law@mistoclub.com
 1. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку
            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA   ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)  
Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку http://mistoclub.com/uvedomlenie1 05.07.2019
  (адреса сторінки) (дата)
  Відомості про припинення емітента шляхом  злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду  
№ з/п Дата прийняття рішення Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента Способи припинення
1 2 3 4
1 05.07.2019 вищий орган емітента Позачергові Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Місто" Перетворення
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства "Місто", що відбулися 05.07.2019 року (Протокол позачергових загальних зборів Приватного акціонерного товариства "Місто" № 05/07 від 05.07.2019 року) було прийнято рішення про припинення Приватного акціонерного товариства "Місто" шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю "Місто". "За" вказане рішення одноголосно проголосували всі акціонери емітента - 6267 голосів; "проти" - 0 голосів акціонерів. Детальна інформація про припинення емітента шляхом перетворення.         Товариство, що перетворюється:ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МІСТО", код 32759959, Україна, 61145, м.Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, розмір статутного капіталу: 14 492 437,50 (чотирнадцять мільйонів чотириста дев?яносто дві тисячі чотириста тридцять сім гривень 50 копійок). Товариство, що створюється під час припинення шляхом перетворення: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО", код 32759959, Україна, 61045, м.Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, розмір статутного капіталу: 14 492 437,50 (чотирнадцять мільйонів чотириста дев'яносто дві тисячі чотириста тридцять сім гривень 50 копійок). 2. Порядок і коефіцієнт конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам: Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки Товариства-правонаступника з коефіцієнтом конвертації 1:1 та розподіляється серед його учасників. Кожен акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТО", що перетворюється, має право отримати частку у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО", що створюється шляхом перетворення.  Розподіл часток створюваного ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО", правонаступника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТО", відбувається зі збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТО", що перетворюється. Одна акція ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТО", номінальною вартістю 2 312,50 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень 50 копійок) дорівнює розміру однієї частки вартістю 2 312,50 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень 50 копійок) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО". Розмір частки учасника у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО" дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій, належних йому у статутному капіталі ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТО" до перетворення. Суми можливих грошових виплат акціонерам не передбачаються, оскільки заперечень проти перетворення не передбачається. Сума можливих грошових виплат акціонерам, які заперечуватимуть проти реорганізації визначатиметься комісією з припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МІСТО"  згідно з вимогами чинного законодавства про акціонерні товариства виходячи із ринкової вартості акцій товариства. 3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів: Інших цінних паперів, крім простих акцій Товариство не випускало. 4. Інформація щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації: Пропонується на посаду Директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІСТО" А.В.Виноградов. Додаткові винагороди чи компенсації, пов?язані з реорганізацією, не передбачаються.  
          Ссылка на файл PDF (ппз 05.07): Повідомлення про збори на 05 07 Ссылка на файл pdf "P7S" (ппз 05.07): https://drive.google.com/file/d/1bwx63qwQGnY5Vx5EgLwoBeSk7y_qiCXE/view?usp=sharing 05.07.2019 року. 03.06.2019 р.   ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ   ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код ЄДРПОУ 32759959)   Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А  Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (надалі за тектом повідомлення – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто», які скликаються у відповідності до п.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства» та відбудуться 05 липня 2019 року. Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора. Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 05 липня 2019 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 01 липня 2019 року. Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначення м того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mistoclub.com/uvedomlenie1. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний, проект плану претворення, пояснення до умов плану претворення надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 01 червня 2019 року. Кількість акціонерів – 5 фізичних осіб, які володіють 100% простих акцій Товариства. Кількість акцій – 6267 простих акцій Товариства.   ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 1. Обрання членів лічильної комісії. Припинення їх повноважень.
 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
 3. Про затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів.
 4. Про припинення шляхом перетворення.
 5. Про обрання комісії з припинення (перетворення).
 6. Про порядок і умови здійснення перетворення.
 7. Про порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.
 8. Про умови обов`язкового викупу акцій у акціонерів, які вимагають цього, у разі коли ці акціонери голосували проти рішення загальних зборів про перетворення.
 9. Про порядок та строк пред`явлення вимог кредиторами.
 10. Про затвердження плану перетворення.
  Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:  
 1. Обрати лічильну комісію у складі: Голови комісії Громова Євгена Ігоровича (одноособово).
Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів.  
   1. Обрати Головою Загальних зборів Артикуленко Наталю Вікторівну, Секретарем Загальних зборів Нечипоренко Сергія Олександровича. Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голові та Секретарю Загальних зборів.
   
   1. Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
   
 1. Здійснити припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) шляхом його перетворення в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТО» (місцезнаходження: 61045, місто Харків, вул.Клочківська, б.190-А, Україна).
 2. Обрати Комісію по припиненню (перетворенню) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) у складі однієї особи - Голови комісії по припиненню (перетворенню) Анатолія Веніаминовича Виноградова, що зареєстрований за адресою: місто Харків, вулиця Астрономічна, будинок 35-Г, квартира 10, паспорт серія МТ номер 452560, виданий Київським РВ у м. Харкові ГУ ДМС України в Харківській області 31.08.2016 року, ідентифікаційний номер платника податків –фізичної особи 2208820219.
Надати Голові комісії по припиненню (перетворенню) повноваження діяти без довіреності від імені Товариства, представляти інтереси Товариства в усіх організаціях, підприємствах та установах в його відносинах з державними органами, іншими юридичними та фізичними особами, як на Україні так і за кордоном. Доручити комісії по припиненню (перетворенню) здійснити всіх необхідних заходів щодо забезпечення процесу припинення шляхом перетворення.  
   1. Затвердити запропоновані Наглядовою Радою порядок та умови здійснення перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959).
 
   1. Затвердити запропонований Наглядовою Радою порядок обміну акцій на частки у статутному капіталі товариства-правонаступника.
 
  1. Встановити, що кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, за умови, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував «ПРОТИ» прийняття загальними зборами рішення про перетворення.
 
  1. Затвердити запропоновані Наглядовою радою порядок та строк для пред'явлення вимог кредиторами.
 
 1. Затвердити запропонований Наглядовою радою план перетворення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959) в ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІСТО».
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» .У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 09 -00 години до 10-00 години. У відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.   Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність): (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства. (!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства. Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.          


      26.04.2019 року   ПОВІДОМЛЕННЯ  ПРО СКЛИКАННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО»   Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А  Наглядова Рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» (надалі за тектом повідомлення – Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто», що відбудуться 29.05.2019 року. Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора. Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 29.05.2019 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. за місцем проведення загальних зборів. Реєстрація Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводитиметься на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему, станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 24.05.2019  року. Акціонерам для реєстрації та участі у Зборах при собі необхідно мати паспорт або документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - паспорт або документ, що посвідчує особу, та належним чином оформлену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначення м того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mistoclub.com/uvedomlenie1. Кількість акціонерів – 5 фізичних осіб, які володіють 100% простих акцій Товариства. Кількість акцій – 6267 простих акцій Товариства. Письмове повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 26.04.2019 року. Право на участь в Зборах мають особи, що включені в перелік акціонерів Приватне акціонерне товариство «МІСТО» станом на 24.05.2019 року. Проект питань порядку денного  
  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
    Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі:  
  1. Голова лічильної комісії – Гур’єва Любов Максимівна.
 
 1. Секретар лічильної комісії – Громов Євген Ігорович.
 
  1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
    Проект рішення: 1) Обрати Головою Загальних зборів Артикуленко Наталю Вікторівну Секретарем Загальних зборів Нечипоренко Сергія Олександровича. 2)Надати повноваження на підписання протоколу позачергових загальних зборів Голові та Секретарю.
  1. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
  Проект рішення:  Затвердити наступний регламент роботи позачергових Загальних зборів: - голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.  
  1. Про скасування прийнятого рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого на загальних зборах від 29.04.2014 р. Протокол №14.1.
  Проект рішення: Скасувати прийняте рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого на загальних зборах від 29.04.2014 р. Протокол №14.1
  1. Про скасування прийнятого рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості, прийнятого на загальних зборах від 14.09.2018 р. протокол №1/27.
  Проект рішення: Скасувати прийняте рішення щодо збільшення статутного фонду Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків, прийнятого на загальних зборах від 14.09.2018 р. протокол №1/27  
  1. Про визначення уповноважених осіб на реалізацію рішень, прийнятих по цьому протоколу. 
  Проект рішення: Доручити головному бухгалтеру провести відповідні коригування з метою належного відображення в бухгалтерському обліку рішень, прийнятих по п.3 та 4 порядку денного Загальних зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства" мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Акціонери Товариства або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. (обідня перерва з 13.00 год. до 14.00 год.) за місцезнаходженням Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» . У день проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з документами можливо у місці проведення позачергових Загальних зборів акціонерів з 09 години 00 хвилин до 10 години 00 хвилин. Генеральний директор                                                                          Виноградов А.В.         14.01.2019 року ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А   Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто». Загальні збори відбудуться 15.02.2019 року. Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора. Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «МІСТО». Місцезнаходження Товариства: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А. Форма проведення зборів: голосування щодо питань порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування. Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 11 лютого 2019 року. Загальна кількість акцій Товариства: 6267 шт. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства : 6267 шт. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mistoclub.com/uvedomlenie1.   ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Річних загальних зборів акціонерів  
  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
  2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
 
  1. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого 09січня 2019р., оформлене протоколом № 09/01-19 від 09.01.2019 р., а саме: “Про встановлення   порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів 15 лютого 2019р.”.
  2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів.
 
  1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства.
 
  1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 
  1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 
  1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік.
 
  1. Про розгляд та прийняття рішення щодо затвердження висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
 
  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 
  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
 
  1. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
 
  1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 
  1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
    Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» з 10 січня 2019 року по 15 лютого 2019 року включно в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв., а 15.02.2019 року з 09 год. 00 хв. до 10 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Виноградов Анатолій Веніаминович, тел. для довідок: +38 057 719 69 19. Представник акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або органів місцевого самоврядування, або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 15.02.2019 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Місто», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.   Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МІСТО» за 2018 рік (тис. грн.)      
Найменування показника Звітний період за 2018 Звітний період за 2017
Усього активів 31770 35006
Основні засоби 29008 29922
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19 19
Сумарна дебіторська заборгованість 2659 5020
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 84 45
Нерозподілений прибуток 1020 966
Власний капітал 40 40
Статутний капітал 14492 14492
Довгострокові зобов'язання 16495 16495
Поточні зобов'язання 277 3013
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт) 6267 6267
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 10
  Примітка: Показники за 2018 рік є примірними та будуть уточнені на Загальних зборах акціонерів.                     ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо питань, винесених на голосування на річних загальних зборах акціонерів (крім кумулятивного голосування)   Проекти рішень порядку денного річних Загальних зборів, що відбудуться 06.04.2018 р.    
  1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів:
  Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Гур’єва Любов Максимівна. Секретар лічильної комісії – Громов Євген Ігорович.  
 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:  
  1. Голова Загальних зборів – Артикуленко Наталя Вікторівна
 
  1. Секретар Загальних зборів – Нечипоренко Сергій Олександрович.
  Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.  
 1. Про схвалення рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого 09січня 2019р., оформлене протоколом № 09/01-19 від 09.01.2019 р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів 15 лютого 2019р.”.
Схвалити та затвердити рішення Наглядової ради Товариства, прийнятого 09 січня 2019р., оформлене протоколом № 09/01-19 від 09.01.2019 р., а саме: “Про встановлення   порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів 15 лютого 2019р.”.  
 1. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на Загальних зборах акціонерів:
Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії.    
  1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства:
  Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства: Звіт голови Наглядової ради Товариства – до 20 хв. Звіт голови Виконавчого органу Товариства (Генерального директора Товариства) – до 20 хв. Звіт Ревізора щодо висновків зовнішнього аудиту та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв. Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова Загальних зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії.  
  1. Про прийняття рішення за результатами розгляду звіту Голови Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
  Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради Товариства за підсумками 2018 року. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р.   
  1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік:
  Дати позитивну оцінку роботи Генерального директора Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. Затвердити звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МІСТО» за 2018 р.     
  1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2018 рік:
  Затвердити звіт Ревізора ПРАТ «МІСТО» за 2018р.  
 1. Про розгляд та прийняття рішення щодо затвердження висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду:
Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора – ТОВ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГОРИЗОНТАЛЬ», складений за результатами аудиту фінансової звітності ПрАТ «МІСТО» за 2018 рік.  
  1. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
  Затвердити річний баланс та звіт ПРАТ «МІСТО» за 2018 р.  
  1. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.
  Прибуток, отриманий Товариством у 2018 році залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.  
  1. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.
  Основним напрямком діяльності Товариства на 2019 рік визначити - розвиток перспективних напрямів діяльності Товариства.  
  1. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції:
  Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін з метою приведення його до вимог чинного законодавства України.  Надати Голові та Секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства повноважень на підписання Статуту Товариства.  
  1. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:
  Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань що стосуються питань порядку денного Загальних зборів. Виконання вказаних дій покласти на Генерального директора Товариства, з правом передоручення третім особам.   Генеральний директор   Виноградов А.В.   14.11.2018 р.   ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МІСТО» (код за ЄДРПОУ 32759959, місцезнаходження: 61141, м Харків, вул. Клочківська, 190-А) повідомляє про порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання розміщуваних ПрАТ «Місто»  простих іменних акцій.   14 вересня 2018 року загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСТО» (протокол №1/27 від 14.09.2018) було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових простих акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.  У зв’язку з цим, повідомляємо акціонерів  ПрАТ «МІСТО» про можливість реалізації свого переважного права на придбання акцій ПрАТ «МІСТО» (далі - Товариство) додаткової емісії без здійснення публічної пропозиції. Загальна кількість розміщуваних Товариством акцій: 7 133 (сім тисяч сто тридцять три) шт. простих іменних акцій у бездокументарній формі існування, привілейованих акцій не розміщуються,  загальною номінальною вартістю 16 495 062,50 грн. (шістнадцять мільйонів чотириста дев’яносто п’ять тисяч шістдесят дві гривні п’ятдесят копійок). Ціна розміщення: ринкова вартість акцій Товариства, яка визначена на засадах незалежної  оцінки,  проведеної ТОВ «ДЕЛЬТА-КОНСАЛТИГ», код ЄДРПОУ 32236602, 61096, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 183, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності №1022/17 від  20.10.2017 р відповідно до  законодавства  про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджена відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Місто», складає 2 312, 62 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень шістдесят дві копійки) за 1 (одну) акцію і є більшою за номінальну вартість акцій Товариства. У зв’язку з цим, придбання акціонером акцій додаткової емісії в процесі реалізації переважного права здійснюватиметься за ціною розміщення, яку визначено (затверджено) Наглядовою радою Товариства, та яка дорівнює ринкової вартості простої іменної акції Товариства і становить 2 312, 62 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень шістдесят дві копійки) за 1 (одну) акцію. Правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право: особи, які є акціонерами Товариства на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися 14 вересня 2018 року та на яких прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення акцій, мають переважне право придбати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. Умовами розміщення не передбачено отримання від акціонерів письмової відмови від використання свого переважного права на придбання акцій. У разі, якщо акціонер не звернувся до Товариства з заявою на придбання акцій, це означає, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, подають письмову заяву про придбання акцій. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява приймається товариством не пізніше 27 грудня 2018 року.  У випадку, якщо кількість акцій, на придбання яких акціонер має переважне право не є цілим числом, кількість акцій  округляється в сторону зменшення. Товариство не має акціонерів - юридичних осіб, у зв’язку з цим порядок подання такими акціонерами заяви про придбання акцій не передбачається. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає письмову заяву про придбання акцій до уповноваженої особи Товариства – Генерального директора Виноградова Анатолія Веніаминовича, за адресою: 61141, м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, кабінет генерального директора.   Оплата акцій в процесі реалізації акціонером свого переважного права здійснюється в національній валюті України. Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право, перераховують кошти на рахунок р/р 26002060817409 у ПАТ «Приватбанк», МФО 351533 (або на інший поточний рахунок, що належить Товариству), у сумі що дорівнюють вартості цінних паперів, що ним придбаваються. Перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше 27 грудня 2018 року. Під час реалізації акціонером свого переважного права на придбання акцій додаткової емісії, оплата вартості акцій здійснюється виключно грошовими коштами. Видача акціонерним товариством на підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, письмових зобов'язань про продаж відповідної кількості акцій протягом 5 робочих днів з дати отримання відповідних коштів товариством, але не пізніше дня, що передує дню початку укладення договорів з першими власниками. В термін з 28 грудня 2018 р. по 14 січня 2019 р. укладаються договори купівлі-продажу акцій між Товариством і акціонерами, які надали Товариству заяву про придбання акцій та внесли кошти на реалізацію свого переважного права в повному обсязі. На другому етапі, в термін з 15 січня 2019 р. по  30 січня 2019 року реалізуються акції додаткової емісії, які не були реалізовані під час реалізації акціонерами свого переважного права, серед існуючих акціонерів Товариства. Отримані заяви задовольняються за черговістю їх надходження, до вичерпання запланованого обсягу розміщення. Всі заяви розглядаються виключно в межах кількості акцій, що залишилися після реалізації акціонерами свого переважного права, та не перевищують розміру оголошеного додаткового випуску акцій. Заяви, що надійшли після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій, не задовольняються. На підставі поданих заяв між Товариством і акціонерами укладаються договори купівлі-продажу акцій. Повна оплата за договорами купівлі-продажу акцій, що укладені на другому етапі, здійснюються грошовими коштами в національній валюті по 30 січня 2019 р., виключно шляхом перерахування коштів на рахунок Товариства. Укладення договорів здійснюватиметься за адресою: 61141, м. Харків, вул. Клочківська, 190-А, кабінет генерального директора.     Генеральний директор А.В. Виноградов       19.09.2018 р. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВИНИКНЕННЯ ОСОБЛИВОЇ ІНФОРМАЦІЇ (ІНФОРМАЦІЇ ПРО ІПОТЕЧНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ) ЕМІТЕНТА  
  1. I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
 
  1. Повна назва Емітента: Приватне акціонерне товариство «МІСТО».
 
  1. Код за ЕДРПОУ: 32759959
 
  1. Місцезнаходження Емітента: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А.
 
  1. Міжміський код, телефон та факс: +3(057)7196919, +3(057)7581704
 
  1. Електронна поштова адреса: law@mistoclub.com
 
  1. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: http://mistoclub.com/uvedomlenie1
 
 1. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідно до вимог глави 2 розділу III цього Положення:
Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
  1. II. ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ
  Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу: 14.09.2018 р. Назва органу, що прийняв таке рішення: Загальні збори акціонерів. Вид, тип, кількість та сума цінних паперів, спосіб їх розміщення, порядок здійснення такого розміщення (емісії): акції прості іменні бездокументарної форми існування у кількості 7 133 (сім тисяч сто тридцять три) шт. на суму 16 495 918,46 грн. (шістнадцять мільйонів чотириста дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень сорок шість копійок), що розміщуються самостійно. Спосіб розміщення цінних паперів: (публічний, приватний): приватний. Розмір збільшення статутного капіталу ПрАТ «Місто» шляхом додаткового випуску акцій: статутний капітал збільшується на 16 495 918,46 грн. (шістнадцять мільйонів чотириста дев’яносто п’ять тисяч дев’ятсот вісімнадцять гривень сорок шість копійок). Номінальна вартість акцій: 2312,5 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень п’ятдесят копійок). Запропонована ціна розміщення: ціна розміщення становить 2 312, 62 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень шістдесят дві копійки) за одну акцію, що дорівнює ринкової вартості 2 312, 62 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень шістдесят дві копійки) та є вищою за номінальну вартість 2312,5 грн. (дві тисячі триста дванадцять гривень п’ятдесят копійок). Ринкова вартість визначена суб’єктом оціночної діяльності ТОВ ДЕЛЬТА-КОНСАЛТИГ» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності «1022/17 від 20.10.2017 р.) станом на 09.08.2018 р. та затверджене відповідним рішенням Наглядової ради ПрАТ «Місто». Розміщення акцій не приведе до змін щодо власників значних пакетів акцій. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: складає 113,82%. Співвідношення (у відсотках) загальної номінальної вартості цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення складає 100%. Інвестори в цінні папери, що розміщуються, отримують права, визначенні чинним законодавством України та Статутом Товариства. Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (гривні) шляхом перерахування грошових коштів на рахунок ПрАТ «Місто». Мета розміщення: поповнення обігових коштів, необхідних для розвитку перспективних напрямів діяльності Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства. Розміщення акцій планується провести серед акціонерів Товариства. Інформація, щодо можливості конвертації цінних паперів: можливість конвертації цінних паперів не передбачена. Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: ПрАТ «Місто» зобов’язується не використовувати внески, отримані при розміщенні акцій в рахунок їх оплати, для покриття збитків Товариства. III. ПІДПИС Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.   Генеральний директор ПрАТ «Місто»                                                                          Виноградов А.В.    

 

 

13.08.2018 р. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО» Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А   Повідомляємо про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто». Загальні збори відбудуться 14.09.2018 року. Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора. Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «МІСТО». Місцезнаходження Товариства: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А. Форма проведення зборів: голосування щодо питань порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування. Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 10 вересня 2018 року. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mistoclub.com/uvedomlenie1.   ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Позачергових загальних зборів акціонерів
 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
 3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
 4. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
 5. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
 6. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства.
 7. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з розміщенням акцій Товариства.
  Особи, що мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення позачергових загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-а, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» з 14 серпня 2018 року по 13 вересня 2018 року включно в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Виноградов Анатолій Веніаминович, тел. для довідок: +38 057 719 69 19. Представник акціонера на позачергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або органів місцевого самоврядування, або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я або найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 14.09.2018 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Місто», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів.     ПРОЕКТИ РІШЕНЬ щодо питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах акціонерів  
 1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів:
Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Гур’єва Любов Максимівна. Секретар лічильної комісії – Громов Євген Ігорович.  
 1. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
Проект рішення: Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі:
 1. Голова Загальних зборів – Артикуленко Наталя Вікторівна
 2. Секретар Загальних зборів – Нечипоренко Сергій Олександрович.
Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього.
 1. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
Проект рішення: Затвердити такий порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Місто»: Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова Загальних зборів ставить питання на голосування. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
 1. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.:
Проект рішення: Збільшити статутний фонд Товариства шляхом закритого (приватного) розміщення додаткового випуску акцій існуючої номінальної вартості з метою поповнення обігових коштів, необхідних для розвитку перспективних напрямів діяльності Товариства. Визначити розмір збільшення статутного капіталу 16 495 062,50 грн. (шістнадцять мільйонів чотириста дев’яносто п’ять тисяч шістдесят дві гривні п’ятдесят копійок).  Додатково випустити  7 133 (сім тисяч сто тридцять три) шт. простих іменних акцій рівної номінальної вартості по 2312,5 грн. кожна, в бездокументарній формі існування.
 1. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.:
Проект рішення: 1) Прийняти рішення про приватне розміщення акцій та затвердити рішення про приватне розміщення акцій (додається). 2) Приватне розміщення акцій провести виключно серед акціонерів Товариства.  
 1. Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
Проект рішення: Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій.
 1. Визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб, яким надаються відповідні повноваження для організації та проведення приватного розміщення акцій.
Проект рішення: 1) Визначити Наглядову раду Товариства уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо: залучення до розміщення андеррайтера; внесення змін до проспекту емісії акцій; прийняття рішення про дострокове закінчення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено); затвердження результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій; затвердження результатів приватного розміщення акцій; затвердження звіту про результати приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 2) Визначити Генерального директора уповноваженою особою, якій надаються повноваження: проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення укладення договорів з першими власниками у процесі приватного розміщення акцій та підписання таких договорів; проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.       Голова Наглядової ради ПрАТ «Місто»                                              Нечипоренко Сергій Олександрович   Член Наглядової ради ПрАТ «Місто»                                                  Клюковський Валерій Рудольфович                 Член Наглядової ради ПрАТ «Місто»                                                  Кожухов Олексій Анатолійович                              Член Наглядової ради ПрАТ «Місто»                                                  Артикуленко Наталя Вікторівна   Член Наглядової ради ПрАТ «Місто»                                                  Шумілкін Володимир Андрійович

 

 

 

 

10.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"
2. Код за ЄДРПОУ 32759959
3. Місцезнаходження 61145, мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс +38(057)7196919 +38(057)7581704
5. Електронна поштова адреса law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mistoclub.com/uvedomlenie1
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   

II. Текст повідомлення

Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебував на посадi з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебував на посадi з 27.10.2009 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Не володiє часткою в статутному капiталi Товариства.
Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебував на посадi з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 25,003989 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Припинено повноваження згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 року), у зв'язку з припиненням повноважень Правлiння Товариства та затвердження нової редакцiї Статуту Товариства, де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Перебувала на посадi з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 20,568054 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Припинено повноваження Ревiзора ПрАТ "Мiсто" Кожухова Олексiя Анатолiйовича на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.). Перебував на посадi Ревiзора Товариства з 25.04.2017 року. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 16,722514 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано Генеральним директором Товариства згiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Мiсто" № 1/26 вiд 06.04.2018 року) з термiном повноважень 10 рокiв, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства (по причинi змiни в структурi органiв управлiння Товариства), де виконавчий орган Товариства - Генеральний директор Товариства (одноосiбний виконавчий орган). Не володiє часткою в Статутному капiталi емiтента. Попереднi посади, якi обiймав: Член Правлiння Товариства (помiчник Голови Правлiння) з 27.10.2009 по 06.04.2018 р. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець (фiзична особа-пiдприємець). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 32,375937 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець (фiзична особа-пiдприємець). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 5,329503 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: Голова Правлiння ПрАТ "МIСТО" (до 25.04.2017 р.), Ревiзор ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 р. до 06.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 16,722514 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади: член Правлiння ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 р. до 06.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 20,568054 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано на посаду члена Наглядової ради Товариства за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки, у зв'язку з затвердженням нової редакцiї Статуту Товариства у зв'язку зi змiною структури управлiння Товариства, вiдповiдно до якої створено Наглядову раду Товариства. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: член Правлiння ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 р. до 06.04.2018 р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 25,003989 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрано Головою Наглядової ради Товариства за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол засiдання Наглядової ради ПрАТ "МIСТО" № 1 вiд 06.04.2018 р.) з термiном повноважень 3 роки. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: приватний пiдприємець (фiзична особа-пiдприємець). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента, що становить 32,375937 вiдсоткiв вiд розмiру статутного капiталу емiтента.
Обрану на посаду Ревiзора ПрАТ "МIСТО" на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "МIСТО" № 1/26 вiд 06.04.2018 р.). Посади, якi обiймав за останнi п'ять рокiв: Член правлiння ПрАТ "МIСТО" (до 25.04.2017 року), Голова Правлiння ПрАТ "МIСТО" (з 25.04.2017 року до 06.04.2018 року). Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних та не має непогашеної судимостi за вчинення посадових та корисливих злочинiв. Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Виноградов Анатолiй Венiаминович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   06.04.2018
(дата)

 

 

   

07.03.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації у емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Мiсто"
2. Код за ЄДРПОУ 32759959
3. Місцезнаходження 61145, мiсто Харкiв, вулиця Клочкiвська, будинок 190-А
4. Міжміський код, телефон та факс +38(057) 719 69 19 +38(057) 758 17 04
5. Електронна поштова адреса law@mistoclub.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://mistoclub.com/uvedomlenie1/
7. Вид особливої інформації Відомості про зміну власників акцій, яким належить: 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства); 5 і більше відсотків простих акцій публічного акціонерного товариства
   

II. Текст повідомлення

У зв'язку з отриманням перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Мiсто" (надалi також - "Емiтент", "Товариство") вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Емiтенту 06.03.2018 р. стало вiдомо, що у системi реєстру вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй Емiтента, а саме:- пакет акцiй власника простих акцiй юридичної особи Компанiї Vinmore Global Limited (№ 61,879 Реєстратор мiжнародних комерцiйних компанiй м. Белiз, Белiз, адреса: комплекс Блейк, офiс 306, вугол вулиць АЙР та Хатсон, мiсто Белiз, Белiз, поштова скринька 2670), що становив 1565 шт. акцiй (24,9721% статутного капiталу Товариства) зменшився i становить 0 шт. акцiй (0,0% статутного капiталу Товариства).
У зв'язку з отриманням перелiку акцiонерiв, яким надсилатиметься письмове повiдомлення про проведення загальних зборiв ПрАТ "Мiсто" (надалi також - "Емiтент", "Товариство") вiд ПАТ "Нацiональний депозитарiй України", Емiтенту 06.03.2018 р. стало вiдомо, що у системi реєстру вiдбулися змiни щодо власникiв акцiй, яким належать 10 i бiльше вiдсоткiв простих акцiй ПрАТ "Мiсто", а саме: - пакет акцiй власника простих акцiй "фiзичної особи", що становив 2 шт. простих акцiй (0,0319% статутного капiталу Товариства) збiльшився i становить 1567 шт. простих акцiй (25,003989% статутного капiталу Товариства).

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади       Виноградов Анатолiй Венiаминович
Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   07.03.2018
(дата)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06.03.2018 р.

 
ПОВІДОМЛЕННЯ
 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МІСТО»
Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А
  Повідомляємо про проведення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Місто». Загальні збори відбудуться 06.04.2018 року. Початок Загальних зборів о 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться з 10 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в кабінеті Генерального директора.   Детальна інформація вказана нижче. Повна назва Товариства: Приватне акціонерне товариство «МІСТО». Місцезнаходження Товариства: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А. Форма проведення зборів: голосування щодо питань порядку денного за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування. Місце проведення зборів: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-А, перший поверх, кабінет Генерального директора Товариства. Дата складення переліку (реєстру) акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: станом на 24 годину 02 квітня 2018 року. Загальна кількість акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: 6267 акцій. Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів: 6267 акцій. Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://mistoclub.com/uvedomlenie1/
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
 
Річних загальних зборів акціонерів
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів. 2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього. 3. Про схвалення рішення Правління, прийнятого 01 березня 2018р., а саме: “Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного на загальних зборах акціонерів 06 квітня 2018р.”. 4. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів. 5. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. 7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік. 8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. 10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. 11. Про прийняття рішення про зміни в структурі органів управління Товариства. 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 13. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 14. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 15. Про затвердження Положень: «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «МІСТО», Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «МІСТО». 16. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. 17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства. 18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 19. Про обрання Генерального директора Товариства. 20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Генеральним директором Товариства. 21. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. 22. Про обрання Ревізора Товариства. 23. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Особи, що мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО», можуть ознайомитися за їх письмовим запитом з матеріалами, що підлягають наданню при підготовці до проведення річних загальних зборів акціонерів, та отримати копії матеріалів за адресою: Україна, 61145, м. Харків, вул. Клочківська, буд. 190-а, перший поверх, кабінет Генерального директора ПрАТ «МІСТО» з 02 березня 2018 року по 06 квітня 2018 року включно в робочі дні з 09 год 00 хв до 18 год 00 хв. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами) – Генеральний директор Товариства Виноградов Анатолій Веніаминович, тел. для довідок: +38 057 719 69 19. Представник акціонера на річних загальних зборах акціонерів ПрАТ «МІСТО» діє відповідно до повноважень, що ґрунтуються на чинному законодавстві України, або нормативних актів уповноважених на те державних органів або органів місцевого самоврядування, або довіреності, складеній у письмовій формі. Довіреність на голосування повинна містити відомості про особу, яку представляють, і представника (ім'я пбо найменування, місце проживання або місцезнаходження, паспортні дані). Довіреність на голосування повинна бути оформлена відповідно до вимог статті 245 Цивільного кодексу України або засвідчена нотаріально. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 06.04.2018 року з 10 год 00 хв. до 10 год 45 хв. Реєстрація акціонерів або їх представників, які приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Місто», здійснюється на підставі документів, що посвідчують їх особу та повноваження на участь у річних Загальних зборах акціонерів.   Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МІСТО» за 2017 рік (тис. грн.) Примітка: Показники за 2017 рік будуть уточнені на загальних зборах акціонерів.  
Найменування показника Звітний період за 2017 | Звітний період за 2016
Усього активів 35006 35110
Основні засоби 29922 30242
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 19 32
Сумарна дебіторська заборгованість 5020 4810
Поточні фінансові інвестиції - -
Грошові кошти та їх еквіваленти 45 26
Нерозподілений прибуток 966 921
Власний капітал 40 40
Статутний капітал 14492 14492
Довгострокові зобов'язання 16495 16495
Поточні зобов'язання 3013 3162
Чистий прибуток (збиток) - -
Середньорічна кількість акцій (шт) 6267 6267
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 11
 
ПРОЕКТИ РІШЕНЬ
 
щодо питань, винесених на голосування на річних загальних зборах акціонерів 06.04.2018 року
 
(крім кумулятивного голосування)
1. Про обрання лічильної комісії Загальних зборів: Обрати лічильну комісію Загальних зборів у складі: Голова лічильної комісії – Гур’єва Любов Максимівна. Секретар лічильної комісії – Громов Євген Ігорович. Припинити повноваження Голови та Секретаря лічильної комісії Загальних зборів, одразу після закриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства.   2. Про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства. Про надання повноважень Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього. Обрати Голову та Секретаря Загальних зборів у наступному складі: 1. Голова Загальних зборів – Артикуленко Наталя Вікторівна 2. Секретар Загальних зборів – Нечипоренко Сергій Олександрович.   Надати повноваження Голові та Секретарю Загальних зборів підписати протокол річних Загальних зборів акціонерів Товариства та усі необхідні додатки до нього. 3. Про схвалення рішення Правління, прийнятого 01 березня 2018 р., а саме: «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 06.04.2018 р.»: Схвалити та затвердити рішення Правління, прийняте 01 березня 2018 р. «Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів Товариства 06.04.2018 р.». 4. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів: Бюлетені для голосування та кумулятивного голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства. 5. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства:   Затвердити наступний порядок проведення (регламент) річних Загальних зборів Товариства:   Звіт голови Виконавчого органу Товариства (Голови Правління) – до 20 хв. Звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.   Виступи з питань порядку денного – до 3 хв. Повторні виступи – до 2 хв. Відповіді на запитання – до 3 хв. Зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хв. Запитання доповідачам подавати Голові Загальних зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться. Голова Загальних зборів ставить питання на голосування. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою Загальних зборів. Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою Загальних зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування. Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням комулятивного голосування. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: - він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; - на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); - він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; - акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства. 6. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік: Дати позитивну оцінку роботи Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. Затвердити звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МІСТО» за 2017 р.   7. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2017 рік: Затвердити звіт Ревізора ПРАТ «МІСТО» за 2017р.   8. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. Затвердити річний баланс та звіт ПРАТ «МІСТО» за 2017 р.   9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік. Прибуток, отриманий Товариством у 2017 році залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати. 10. Про розгляд і затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2018 рік. Основним напрямком діяльності Товариства на 2018 рік визначити - розвиток перспективних напрямів діяльності Товариства. 11. Про прийняття рішення про зміни в структурі органів управління Товариства: Затвердити нову структуру органів управління Товариства: Загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган Товариства. Наглядова рада Товариства - орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства. Генеральний директор Товариства – одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізором Товариства. 12. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, у зв'язку із внесенням до Статуту Товариства змін з метою приведення його до вимог чинного законодавства України та внесенням змін, що стосуються структури органів управління Товариства. Надати Голові та Секретарю Загальних зборів Товариства повноважень на підписання Статуту Товариства. 13. Про внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: Внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань що стосуються питань порядку денного Загальних зборів. Виконання вказаних дій покласти на Генерального директора Товариства. 14. Про скасування дії Положень: «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства: Скасувати дії Положень : «Про загальні збори акціонерів Товариства», «Про Ревізійну комісію Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства. 15. Про затвердження Положень: «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «МІСТО», Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «МІСТО»: Затвердити Положення: «Про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Наглядову раду Приватного акціонерного товариства «МІСТО», «Про Ревізора Приватного акціонерного товариства «МІСТО», Принципів (кодексу) корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «МІСТО». 16. Про припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства. Припинити повноваження Голови та членів Правління Товариства у повному складі.   17. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.   18. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства: Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, розміру їх винагороди. Надати керівнику Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.   19. Про обрання Генерального директора Товариства. Обрати Генеральним директором Товариства Виноградова Анатолія Веніаминовича, з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства, який акціями Товариства не володіє. 20. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Генеральним директором Товариства. Затвердити умови цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з Генеральним директором Товариства, розміру його винагороди. Надати повноваження Голові Загальних зборів акціонерів Товариства повноваження на підписання цивільно – правових договорів, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Генеральним директором Товариства. 21. Про припинення повноважень Ревізора Товариства. Припинити повноваження Ревізора Товариства.   22. Про обрання Ревізора Товариства. На посаду Ревізора Товариства обрати: Гризунова Анатолія Захаровича, з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства, який акціями ПрАТ «МІСТО» не володіє.   23. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року. Надати попередню згоду на вчинення Товариством у ході його поточної господарської діяльності значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення (з дня проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства), предмет яких становить майно, роботи, послуги з ринковою вартістю, що перевищує 25 та 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Значні правочини, на вчинення яких надано попередню згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Уповноважити Генерального директора Товариства протягом одного року з дати проведення цих річних Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати всі необхідні дії щодо вчинення від імені Товариства значних правочинів, за умови одержання попереднього дозволу Наглядової ради Товариства у випадках, коли такий дозвіл вимагається згідно Статуту Товариства та цього рішення річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Генеральний директор ПрАТ «Місто» Виноградов А. В. ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТАНОМ на 25.04.2017 р. ПрАТ «Місто» (код ЄДРПОУ 32759959) звертається з проханням опублікувати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента, згідно ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок ” та “Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів”, затвердженого рішенням ДКЦПФР № 2826 від 01.03.2015 р. Оплату гарантуємо. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента для опублікування у офіційному друкованому виданні 1.Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МIСТО" 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 32759959 3. Місцезнаходження емітента: 61145 Харкiвська область Дзержинський м. Харкiв вул. Клочкiвська, буд. 190-А 4. Міжміський код, телефону та факс емітента: 057-758-17-02 057-758-17-03 5. Електронна поштова адреса емітента: law@mistoclub.com 6. Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://mistoclub.com 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Текст повідомлення
        У зв'язку із отриманням заяви про звільнення від Голови та нижченаведених членів Правління Загальними зборами акціонерів ПрАТ «МІСТО» від 25.04.2017 року прийнято рішення відкликати з займаних посад діючих на момент проведен¬ня Загальних зборів акціонерів Голову та нижченаведених членів Правління ПрАТ «Місто», і вважати повноваження відкликаних Голови та наступних членів Правління такими, що припинені з дати прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства 25.04.2017 року : - Голова Правління Кожухов Олексій Анатолійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Кожухов Олексій Анатолійович перебував на посаді 11 років. В статутному капіталі емітента має частку. - Член Правління Гризунов Анатолій Захарович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Гризунов Анатолій Захарович перебував на посаді 9 років. - Член Правління Лисенко Ірина Володимирівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Лисенко Ірина Володимирівна перебувала на посаді 9 років. 25.04.2017 року Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Місто» (протокол № 1/25) прийнято рішення обрати Ревізора, Голову та наступних членів Правління з терміном повноважень відповідно до Статуту Товариства: - Голова Правління – Гризунов Анатолій Захарович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: заступник директора комплексу ПрАТ «Місто». Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Член Правління – Шумілкін Володимир Андрійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. - Член Правління – Артикуленко Наталя Вікторівна. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi емітента. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: приватний підприємець. Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Ревізор - Кожухов Олексій Анатолійович. Товариство не має згоди посадової особи на розкриття паспортних даних. В статутному капіталі емітента має частку. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п’яти років: голова правління ПрАТ «Місто». Посадову особу обрано на термін відповідно до Статуту Товариства. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрані члени Правління та ревізор виконують свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень. Після закінчення терміну повноваження членів правління та ревізора дійсні до обрання Загальними зборами наступного складу Правління та ревізору або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом Товариства. Підпис Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством. Генеральний директор ПрАТ «Місто» Виноградов А.В.

2,892 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

2,893 просмотров всего, 4 просмотров сегодня

Забронировать столик в клуб Мiсто

Чтобы забронировать столик в клуб Miсто, впишите на какую дату, свое имя и номер телефона. С Вами свяжется наш Администратор.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×

Подписаться на SMS рассылку клуба Miсто

Если вы хотите получать SMS уведомления о вечеринках, акциях и новостях клуба Мiсто, впишите свое Имя и Номер телефона.

[contact-form-7 404 "Not Found"]
×